Jesteś tutaj:

Miesiąc: Lipiec 2017

Już wkrótce planujemy ogłoszenie naboru wniosków

Już wkrótce LGD “Solna Dolina” planuje ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. Termin ten możne ulec zmianie w przypadku braku jego akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Poniżej szczegóły planowanego naboru.

 

Plakat informacyjny na temat planowanych naborów

Informacje dla Wnioskodawców – ogólne warunki dotyczące poszczególnych zakresów działań

Więcej o: Informacje dla Wnioskodawców – ogólne warunki dotyczące poszczególnych zakresów działań

W związku z planowanymi na miesiąc wrzesień naborami wniosków w załączeniu ogólne warunki przyznania pomocy w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej oraz  budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Podejmowanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

Budowa lub przebudowa infrastruktury

 

Ankiety monitorujące dla Beneficjentów i Grantobiorców

Więcej o: Ankiety monitorujące dla Beneficjentów i Grantobiorców

Stowarzyszenie „Solna Dolina” zobligowane jest do bieżącego monitorowania osiąganych wskaźników realizujących cele oraz przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym opracowane zostały wzory ankiet monitorujących dla Beneficjentów  realizujących operacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Beneficjent zgodnie z § 5 Umowy o przyznaniu pomocy zobowiązany jest do „przekazywania i udostępniania Zarządowi Województwa, LGD oraz innym uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją, w terminie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych”.

Więcej “Ankiety monitorujące dla Beneficjentów i Grantobiorców”

Do góry