Aktualności

Trzecia edycja konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie”.

Szanowni Państwo, mieszkańcy województwa wielkopolskiego,
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – trzecia edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

https://wielkopolskie.ksow.pl/aktualnosc/konkursu-fotograficznego-prow-w-obiektywie-trzecia-edycja

Czekamy na Państwa pomysły

Szanowni mieszkańcy !

W związku z rozpoczęciem prac na nową Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Solna Dolina” na lata 2023–2027, zwracamy się do Państwa z prośbą o jej współtworzenie.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie propozycji projektów, które – dzięki wsparciu finansowemu ze środków funduszy europejskich – mogą przyczynić się do rozwoju naszych lokalnych społeczności.

Propozycje prosimy zgłaszać na formularzu, którego wzór zamieszczamy poniżej. Zgłaszane mogą być zarówno projekty związane z rozwojem infrastruktury, jak też takie, których realizacja przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie formularza na adres biura LGD „Solna Dolina” , ul. Kościelna 5, 62-650 Kłodawa lub na adres e-mail: solnadolina@wp.pl.

Rozpoczynamy prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2027

Operacja pn. wsparcie przygotowawcze mająca na celu realizację planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014-2020.

Zapraszamy mieszkańców gmin, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawicieli władz lokalnych na KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Spotkania przeprowadzane będą na terenie wszystkich gmin członkowskich, w celu uzyskania informacji o aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru. Poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru (w tym analizie słabych i mocnych stron obszaru, szans i zagrożeń), a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań, określających kierunki wsparcia i założenia rozwoju obszaru jakie zostaną uwzględnione w Lokalnej Strategii Rozwoju. Na spotkaniach wspólnie z mieszkańcami chcemy omówić zagadnienia związane z innowacyjnością, cyfryzacją, środowiskiem i klimatem, zmianami demograficznymi oraz możliwościami wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

Poniżej harmonogram planowanych spotkań.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Na posiedzeniu w dniu 06 kwietnia 2022 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała weryfikacji wyników dokonanej w dniu 22 marca 2022 roku oceny wniosków wobec wniesionego protestu dot. operacji pn. „Rozwój firmy Trans-Plast”, złożonej przez TRANS-PLAST Tomasz Ostruszka Jacek Bombała Spółka Cywilna (Indywidualne oznaczenie sprawy: SD-18/2022/4) w ramach naboru nr 18/2022 zakończonego w dniu 28 lutego 2022 roku, ogłoszonego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W wyniku uwzględnienia protestu Rada dokonała aktualizacji listy operacji wybranych w ramach naboru nr 18/2022 zakończonego w dniu 28 lutego 2022 roku.

W załączeniu zaktualizowana lista operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia.

XXXIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 30 marca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXIX Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

  1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
  2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
  3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
  4. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
  5. Barański Tomasz – Skarbnik Zarządu
  6. Pochylski Marcin – Sekretarz Zarządu
  7. Bednarkiewicz Piotr – Członek Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków podjęło również uchwały o zatwierdzeniu Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2021 r.

W załączeniu sprawozdania, Raport z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2021 r i uchwały podjęte na XXXIX Walnym Zgromadzeniu Członków.

Więcej „XXXIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina””

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 18/2022

Na posiedzeniu w dniu 22 marca 2022 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 18/2022.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację
o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Więcej „Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 18/2022”

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 17/2022

Na posiedzeniu w dniu 22 marca 2022 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 17/2022.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Więcej „Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 17/2022”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić na XXXIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 30 marca 2022 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

     W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego zostanie zachowany obowiązujący dystans społeczny oraz zapewniony płyn do dezynfekcji rąk.

Prosimy również o zabezpieczenie we własnym zakresie maseczek ochronnych.

Więcej

Do góry