Jesteś tutaj:

Kategoria: Wsparcie przygotowawcze 2022

Konsultacyjne spotkania warsztatowe  w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 za nami

W dniach: 20, 21, 22, 26, 27 i 28 lipca br. odbyły się konsultacyjne spotkania warsztatowe  w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, które przeprowadzone zostały we wszystkich 6 gminach członkowskich Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”.

W celu poinformowania  mieszkańców obszaru o spotkaniach zostały zamieszczone ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin oraz przekazane  tzw. „okólniki” dla mieszkańców wsi.  Do lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych, sołtysów, przedstawicieli  jst., przedsiębiorców – dostarczone zostały indywidualne zaproszenia. Na stronach www LGD i urzędów gmin oraz fanpage LGD – zostały zamieszczone plakaty zapraszające na spotkania. Informacje o spotkaniach przekazywane były także mailowo,  przy wykorzystaniu bazy danych stowarzyszenia.

Więcej „Konsultacyjne spotkania warsztatowe  w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 za nami”

Badania ankietowe – nowa lokalna strategia rozwoju

W związku z trwającymi pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Solna Dolina” na lata 2023–2027, zwracamy się do Państwa z prośbą o jej współtworzenie.

W załączeniu ankieta, dzięki której możliwe będzie określenie silnych i słabych stron występujących na obszarze, który objęty zostanie lokalną strategią. Wyniki ankiet pomogą także w określeniu kluczowych kierunków rozwoju.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i aktywnego włączania się w proces tworzenia lsr.

Czekamy na Państwa pomysły

Szanowni mieszkańcy !

W związku z rozpoczęciem prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Solna Dolina” na lata 2023–2027, zwracamy się do Państwa z prośbą o jej współtworzenie.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie propozycji projektów, które – dzięki wsparciu finansowemu ze środków funduszy europejskich – mogą przyczynić się do rozwoju naszych lokalnych społeczności.

Propozycje prosimy zgłaszać na formularzu, którego wzór zamieszczamy poniżej. Zgłaszane mogą być zarówno projekty związane z rozwojem infrastruktury, jak też takie, których realizacja przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie formularza na adres biura LGD „Solna Dolina” , ul. Kościelna 5, 62-650 Kłodawa lub na adres e-mail: solnadolina@wp.pl.

Rozpoczynamy prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2027

Operacja pn. wsparcie przygotowawcze mająca na celu realizację planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014-2020.

Zapraszamy mieszkańców gmin, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawicieli władz lokalnych na KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Spotkania przeprowadzane będą na terenie wszystkich gmin członkowskich, w celu uzyskania informacji o aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru. Poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru (w tym analizie słabych i mocnych stron obszaru, szans i zagrożeń), a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań, określających kierunki wsparcia i założenia rozwoju obszaru jakie zostaną uwzględnione w Lokalnej Strategii Rozwoju. Na spotkaniach wspólnie z mieszkańcami chcemy omówić zagadnienia związane z innowacyjnością, cyfryzacją, środowiskiem i klimatem, zmianami demograficznymi oraz możliwościami wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

Poniżej harmonogram planowanych spotkań.

Do góry