Jesteś tutaj:

Kategoria: Wsparcie przygotowawcze 2022 PANEL KONSULTACYJNY

Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023 – 2027

Szanowni Państwo, Mieszkańcy obszaru LGD Stowarzyszenie „Solna Dolina”,

Zapraszamy i zachęcamy do zaangażowania się w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Solna Dolina” na lata 2023 – 2027.

Poniżej zamieszczamy do konsultacji, wypracowane w wyniku partycypacyjnego budowania Lokalnej Strategii Rozwoju: cele i przedsięwzięcia, plan działania – wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu, plan komunikacji z lokalną społecznością, sposób realizacji monitoringu i ewaluacji, analizę potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru wraz z określeniem kluczowych problemów i potrze, a także zasady wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru

Bardzo prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i zgłaszanie wniosków i propozycji, które pomogą nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju obszaru.

Forum społeczne jako narzędzie partycypacyjnego budowania LSR

W dniu 12 grudnia 2022 roku w gościnnym Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie Odbyło się forum społeczne dla mieszkańców naszego obszaru.

Forum umożliwiło prezentację wypracowanych podczas spotkań warsztatowych zapisów LSR oraz ich konsultację w zakresie problemów obszaru i metod ich rozwiązania. Podczas forum uczestnicy zgłaszali swoje uwagi do przedstawionego materiału. Doprecyzowywali poszczególne cele i dokonali przesunięć pomiędzy obszarami problemowymi, przeformatowując brzmienie poszczególnych zapisów. Dokonali również analizy celów i wskaźników wstępnie określonych podczas społecznych konsultacji, a także kryteriów wyboru operacji, zasad monitoringu i ewaluacji oraz skutecznej komunikacji. Zgłaszane propozycje zostały podczas Forum poddane głosowaniu, a ich ostateczne zapisy  zostały skonsultowane poprzez panel konsultacyjny z mieszkańcami obszaru.

ZAPROSZENIE NA FORUM SPOŁECZNE

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru do aktywnego budowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”.

Sondaż – działania komunikacyjne i środki przekazu

Szanowni Państwo, Mieszkańcy obszaru LGD Stowarzyszenie „Solna Dolina”,

Zapraszamy i zachęcamy do zaangażowania się w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Solna Dolina” na lata 2023 – 2027 poprzez udział w niniejszym sondażu.
Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania zasad skutecznej komunikacji pomiędzy mieszkańcami i Lokalną Grupą Działania „Solna Dolina” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePnok8nlaNLODRKfNZfQ5j_6P15EtXFJRwRl23-yYPNeZDoA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru do wzięcia udziału w jej tworzeniu.

Od 18 października br. uruchamiamy przy biurze LGD, ul. Kościelna 5/13 punkt konsultacyjny. Zachęcamy do odwiedzenia punktu i wyrażania swojej opinii na temat kształtu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, prosimy również o zgłaszanie wniosków i propozycji, które pomogą nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju obszaru.

Sondaż – zasady monitoringu i ewaluacji

Szanowni Państwo, Mieszkańcy obszaru LGD Stowarzyszenie „Solna Dolina”,

Zapraszamy i zachęcamy do zaangażowania się w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Solna Dolina” poprzez udział w niniejszym sondażu.
Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania zasad monitoringu i ewaluacji działań prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Solna Dolina” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

Poniżej link do sondażu:

https://docs.google.com/forms/d/1bJhS6Y_60ekBTkxe68SpSdv4S_jYeMjY6v9XLGviq5A/edit

Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023 – 2027

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru do wzięcia udziału w jej tworzeniu poprzez wypełnienie niniejszej ankiety. Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych i wyrażanie opinii, zgłaszanie wniosków i propozycji, które pomogą nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju obszaru.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 12 minut.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=3412ca84&&b=99081d972&&c=faab29ca

Konsultacyjne spotkania warsztatowe  w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 za nami

W dniach: 20, 21, 22, 26, 27 i 28 lipca br. odbyły się konsultacyjne spotkania warsztatowe  w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, które przeprowadzone zostały we wszystkich 6 gminach członkowskich Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”.

W celu poinformowania  mieszkańców obszaru o spotkaniach zostały zamieszczone ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin oraz przekazane  tzw. „okólniki” dla mieszkańców wsi.  Do lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych, sołtysów, przedstawicieli  jst., przedsiębiorców – dostarczone zostały indywidualne zaproszenia. Na stronach www LGD i urzędów gmin oraz fanpage LGD – zostały zamieszczone plakaty zapraszające na spotkania. Informacje o spotkaniach przekazywane były także mailowo,  przy wykorzystaniu bazy danych stowarzyszenia.

Więcej „Konsultacyjne spotkania warsztatowe  w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 za nami”

Badania ankietowe – nowa lokalna strategia rozwoju

W związku z trwającymi pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Solna Dolina” na lata 2023–2027, zwracamy się do Państwa z prośbą o jej współtworzenie.

W załączeniu ankieta, dzięki której możliwe będzie określenie silnych i słabych stron występujących na obszarze, który objęty zostanie lokalną strategią. Wyniki ankiet pomogą także w określeniu kluczowych kierunków rozwoju.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i aktywnego włączania się w proces tworzenia lsr.

Do góry