Aktualności

Już w styczniu nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej – zapraszamy na konsultacje

Szanowni Państwo,

w związku z popisaniem aneksu do Umowy ramowej na zwiększenie środków budżetu LSR w ramach działania 19.2 o kwotę 424 000 euro informujemy, iż w drugiej połowie stycznia 2022 roku, będą ogłaszane nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Więcej “Już w styczniu nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej – zapraszamy na konsultacje”

Aneks do Umowy ramowej na zwiększenie środków budżetu LSR podpisany

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Prezes Stowarzyszenia “Solna Dolina” p. Magdalena Bawej i wiceprezes p. Magdalena Fabiniak podpisały z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego p. Krzysztofem Grabowskim aneks do Umowy ramowej na zwiększenie środków budżetu LSR w ramach działania 19.2 o kwotę 424 000 euro oraz działania 19.4 o kwotę 50 880 euro.

Zaproszenie na XXXVIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić na XXXVIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 18 października 2021 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego zostanie zachowany obowiązujący dystans społeczny oraz zapewniony płyn do dezynfekcji rąk.

Prosimy również o zabezpieczenie we własnym zakresie maseczek ochronnych

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Podjęcie uchwały nr 4(115)/2021 w sprawie uzupełniającego wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
  6. Podanie do wiadomości informacji o przyjętej przez Zarząd aktualizacji LSR Stowarzyszenia „Solna Dolina”, będącej wynikiem zwiększenia budżetu.
  7. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków.

W załączeniu projekt Uchwały.

Konkurs „Aktywne Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce”

Od 13.08 do 06.10.2021r.  trwa konkurs „Aktywne Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce”. Formularze Zgłoszeniowe wraz z załącznikami w wersji papierowej należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem na kopercie należy dopisać „KONKURS – AKTYWNE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W WIELKOPOLSCE”.
Formularze Zgłoszeniowe wraz z załącznikami można także składać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: dr.sekretariat@umww.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

Przekazanie do stosowania wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 26 sierpnia 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 83/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020

Ww. formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami jest również dostępny na stronach internetowych:

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-formularzy-wnioskow-o-przyznanie-pomocy/

oraz

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

oraz

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Do góry