Jesteś tutaj:

Kategoria: Nabór 9/2018

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 9/2018

Więcej o: Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 9/2018

Na posiedzeniu w dniu 08 czerwca 2018 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 9/2018.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, listy operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków (sporządzone odrębnie dla operacji o wnioskowanej kwocie pomocy do 25 000, 00 zł oraz dla operacji o wnioskowanej kwocie pomocy powyżej 25 000,00zł) oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku negatywnej oceny operacji pod względem zgodności z LSR, niewybrania operacji do finansowania, nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia protestu.

Więcej „Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 9/2018”

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”

W związku z zakończonymi naborami wniosków nr 8/2018, 9/2018 i 10/2018 informuję, że w dniu 08 czerwca 2018 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) odbędzie się Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.

 3. Wybór sekretarzy posiedzenia (komisja skrutacyjna).

 4. Przedstawienie porządku posiedzenia.

 5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.

 6. Sprawdzenie wymaganych parytetów.

 7. Rozpatrywanie ocena i wybór zadań w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/3z objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia „Solna Dolina”

/-/ Kazimiera Wróblewska

Zakończenie naboru wniosków Nr 9/2018 na Rozwijanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 17 maja br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 9/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.2 – Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 305 661 zł, w tym:

 • Wysokość kwoty pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania) – limit środków: 75 000 zł

 • Wysokość kwoty pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy) – limit środków: 230 661 zł

W ramach naboru Nr 9/2018 złożono:
 • 2 wnioski na wnioskowaną kwotę pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania)

 • 1 wniosek na wnioskowaną kwotę pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy) 
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Lista operacji do oceny przez Radę_nabór nr 9/2018

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania odbędzie się w dniu 08 czerwca 2018 roku o godz. 09.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2018 – rozwijanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Rozwijanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 04.05.2018 – 17.05.2018

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej „Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2018 – rozwijanie działalności gospodarczej”

Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych

Więcej o: Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym w maju br. rozpoczęciem naboru wniosków zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem środków finansowych na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej do udziału w organizowanych spotkaniach informacyno – konsultacyjnych w zakresie zasad pozyskiwania środków i opracowania wniosków na poszczególne zakresy.

Więcej „Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych”

Do góry