Jesteś tutaj:

Kategoria: Informacje dla Wnioskodawców i Beneficjentów

Nabory wniosków / Dokumenty dla Wnioskodawców

Prośba do Wnioskodawców o wypełnienie ankiety

W związku z realizacją Planu Komunikacji i harmonogramu ewaluacji zapraszamy Wnioskodawców do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej badania jakości stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur.
Wyniki ankiety posłużą do oceny adekwatności przyjętych kryteriów oraz ich skuteczności jako instrumentu pozwalającego wybrać operacje najlepiej przyczyniające się do rozwoju obszaru i osiągnięcia celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankieta jest anonimowa.

Link do ankiety

Warsztaty dla Wnioskodawców

Więcej o: Warsztaty dla Wnioskodawców

Serdecznie zapraszamy na warsztaty w zakresie przygotowania biznes planu dla osób zainteresowanych składaniem wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej.

Warsztaty odbędą się w dniu 28 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie.

Rozpoczynamy  o godzinie 10.00.

W związku z tym, że są to zajęcia warsztatowe, które polegały będą na praktycznym wypełnianiu biznes planów, prosimy o zabranie ze sobą laptopów lub wydrukowanych formularzy. Ułatwi to Państwu pracę z dokumentem i znacznie skróci czas, który na tą pracę poświęcicie.

Ważna informacja dla Wnioskodawców

Znalezione obrazy dla zapytania ważna informacja

Wszystkie osoby, które ubiegać będą się o dofinansowanie w nowym okresie programowania PROW   2014 – 2020  zobowiązani są posiadać numer producenta!

Poniżej zamieszczamy Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 13 września 2017 r.

Wnioski należy złożyć w Biurze powiatowym ARiMR w Kole ul. Kolejowa 13

Informacja o planowanych terminach naboru wniosków

Więcej o: Informacja o planowanych terminach naboru wniosków

Informujemy, że planujemy ogłosić nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w terminie 17.10.2017 – 30.10.2017.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego termin ten może ulec zmianie.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami oceniania i wyboru operacji przez LGD. Dokumentacja dostępna jest na naszej stronie: www.solnadolina.eu w menu bocznym: Procedury.

Zapraszamy również na indywidualne bezpłatne doradztwo w biurze stowarzyszenia ul. Kościelna 5/15, 62-650 Kłodawa (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) tel. 603 994 142, mail: solnadolina@wp.pl, www.solnadolina.eu

UMÓW SIĘ TELEFONICZNIE– UNIKNIESZ OCZEKIWANIA NA PORADĘ!

Aktualne na dzień dzisiejszy wzory formularzy wniosków pobrać można ze strony:

Aktualne na dzień 18 września 2017 roku wzory wniosków

W załączeniu szczegóły planowanych naborów:

Szczegóły dotyczące planowanych naborów

 

Portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów

Portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów

Uprzejmie informuję, że 17 marca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów, gdzie będą oni zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Szczegółowe dane na temat funkcjonowania portalu dostępne są pod adresem:

Portal ogloszeń ARiMR dla wnioskodawcow/beneficjentow-wybór oferty na wykonanie inwestycji

Informacje dla Wnioskodawców – ogólne warunki dotyczące poszczególnych zakresów działań

Więcej o: Informacje dla Wnioskodawców – ogólne warunki dotyczące poszczególnych zakresów działań

W związku z planowanymi na miesiąc wrzesień naborami wniosków w załączeniu ogólne warunki przyznania pomocy w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej oraz  budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Podejmowanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

Budowa lub przebudowa infrastruktury

 

Interpretacje ARiMR

W załączeniu zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie rozwijania działalności gosp. – 19.2 PROW
Pismo ARiMR
– wyjaśnienia w zakresie postanowień umowy – 19.2 PROW
Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie ujęcia kosztów przez JSFP – 19.2 PROW
Pismo ARiMR – zatrudnienie os. współpracującej; wpis do CEIDG w zakresie 19.2 PROW
Pismo ARiMR – środki transportu (nr 2) w zakresie 19.2 PROW
Pismo ARiMR – budowa lub przebudowa dróg w zakresie 19.2 PROW
Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie 19.2 PROW
Pismo ARiMR – środki transportu w zakresie 19.2 PROW

Już wkrótce pierwsze nabory wniosków

Już w listopadzie planujemy ogłosić pierwszy nabór wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz budowę i rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej. W załączeniu link do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie dostępne są wzory formularzy wniosków (dokumentacja) związane z ubieganiem się o realizowanie operacji w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2020 – w tym również informacje pomocnicze do biznesplanu!

Link do formularzy:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Wszystkim potencjalnym beneficjentom pomocy w ramach działania LEADER przypominamy, że zgodnie z § 4. ust. 1. ROZPORZĄDZENIA MRiRW z dn. 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020:

Pomoc jest przyznawana podmiotowi (…) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „NUMEREM IDENTYFIKACYJNYM”.

Na stronie ARiMR można pobrać aktualny formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

Do góry