Jesteś tutaj:

Autor: lpretkiewicz

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 19/2022

Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2022 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 19/2022.

Więcej „Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 19/2022”

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”

 W związku z zakończonym naborem wniosków nr 19/2022 informuję, że w dniu 15 grudnia 2022 roku o godz. 10.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) odbędzie się Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia (komisja skrutacyjna).
 4. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
 6. Sprawdzenie wymaganych parytetów.
 7. Rozpatrywanie ocena i wybór zadań w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach
  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru i oceny
  operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/4z objętego Programem Rozwoju Obszarów
  Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”

/-/ Kazimiera Wróblewska

Zakończenie naboru wniosków Nr 19/2022 na Podejmowanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 28 listopada br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 19/2022 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w ramach naboru137 841,61 € (551 366,44 PLN)
Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł.
W ramach naboru Nr 19/2022 złożono 7 wniosków.
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Konkurs dla mieszkańców obszaru „Solna Dolina” na logo produktu lokalnego

Szanowni mieszkańcy,

Stowarzyszenie „Solna Dolina” rozpoczęło realizację Projektu Współpracy: „Dobre bo Nasze”, w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt realizowany jest w partnerstwie z LGD Turkowska Unia Rozwoju.

W ramach realizacji projektu stworzony zostanie znak wizualny
dla marki lokalnej na obszarze LGD „Solna Dolina”.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie na opracowanie tego znaku.

Nagrodą w konkursie jest bon podarunkowy o wartości 1 000 zł.

Projekt wybranego znaku wizualnego marki lokalnej zostanie profesjonalnie opracowany i powstanie Księga znaku. Wybrane w konkursie oraz graficznie opracowane logo będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczane będzie w folderach, na plakatach oraz na innych drukach i materiałach wydawanych przez Stowarzyszenie “Solna Dolina” w związku z nadaniem marki „Produkt Lokalny Solnej Doliny”. Umieszczane będzie także na opakowaniach, folderach oraz na innych drukach i materiałach wydawanych przez laureatów marki „Produkt Lokalny Solnej Doliny”.

W załączeniu regulamin konkursu oraz wymagane załączniki.

Konkurs na świąteczną potrawę pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie na świąteczną potrawę pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne”

Kto może wziąć udział?

Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, spełniające jeden z trzech warunków:

 1. wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 2256),
 2. działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 281),
 3. stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Zasady uczestnictwa

Chętne do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z pozostałymi załącznikami (poniżej do pobrania).

Dokumenty można składać:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: dr.sekretariat@umww.pl z dopiskiem: Konkurs pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne ”,
 2. osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Na kopercie należy dopisać: Konkurs pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne”
 3. za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
Więcej „Konkurs na świąteczną potrawę pn. „Wielkopolskie Smaki Wigilijne””

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 19/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Podejmowanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 15.11.2022 – 28.11.2022

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Ogłoszenie numer 19/2022

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.1.1
Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw

Termin składania wniosków: 15.11.2022 – 28.11.2022

Forma wsparciaPREMIA

Wysokość wsparcia: 80 000 zł

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 137 841,61 € (551 366,44 PLN)

Wartość limitu wskazana w ogłoszeniu została przyjęta po kursie stałym 4,00 PLN/EUR, natomiast Zarząd Województwa dokona przeliczenia limitu po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Zakres tematyczny naboru: Podejmowanie działalności gospodarczej

Więcej „Ogłoszenie o naborze wniosków nr 19/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej”

Podpisanie umowy na projekt współpracy – Dobre Bo Nasze

W dniu 26 października 2022 roku Prezes Zarządu – P. Magdalena Bawej i Wiceprezes – P. Tomasz Ludwicki podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Umowę na realizację projektu współpracy w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na realizację projektu współpracy otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 399 276,00 zł.

Projekt Dobre Bo Nasze realizowany będzie w partnerstwie z Turkowska Unią Rozwoju, a głównym jego celem jest „Zwiększenie atrakcyjności regionów partnerskich w oparciu o produkty lokalne w okresie wdrażania LSR 2014-2023″.

Więcej „Podpisanie umowy na projekt współpracy – Dobre Bo Nasze”

Sondaż – działania komunikacyjne i środki przekazu

Szanowni Państwo, Mieszkańcy obszaru LGD Stowarzyszenie „Solna Dolina”,

Zapraszamy i zachęcamy do zaangażowania się w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Solna Dolina” na lata 2023 – 2027 poprzez udział w niniejszym sondażu.
Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania zasad skutecznej komunikacji pomiędzy mieszkańcami i Lokalną Grupą Działania „Solna Dolina” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePnok8nlaNLODRKfNZfQ5j_6P15EtXFJRwRl23-yYPNeZDoA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Do góry