Jesteś tutaj:

Autor: lpretkiewicz

XXXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 09 czerwca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXVI Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
 3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 4. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
 5. Barański Tomasz – Skarbnik
 6. Jarecka Weronika – Sekretarz
 7. Głowacz Artur – Członek Zarządu
 8. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
Więcej “XXXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina””

Formularze zmian umów w ramach poddziałania 19.2

Szanowni Państwo,

Zmianie uległy formularze umów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

 • z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
 • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Przekazane przez ARiMR wzory aneksów aktualizują zapisy umów, zgodne ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), jakie znalazły się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) a także wytycznymi MRiRW z dnia 5 maja 2020 r. przekazanymi do Samorządów Województw przy piśmie znak: WPR.wao.510.30.2020.

Uprzejmie informujemy, iż w odniesieniu do umów już zawartych, aneksem mogą zostać wprowadzone zmiany na wniosek beneficjenta.

W związku z powyższym zalecamy Państwu zwrócenie się z pisemną prośbą do Samorządu Województwa Wielkopolskiego z prośbą o przygotowanie i podpisanie aneksów o niżej załączonej treści.

Aneks_19.2_Inne – Własne_02.06.2020

Aneks_19.2_premie_02.06.2020

Zaproszenie na XXXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić na XXXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 09 czerwca 2020 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

     W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego zostanie zachowany obowiązujący dystans społeczny oraz zapewniony płyn do dezynfekcji rąk.

Prosimy również o zabezpieczenie we własnym zakresie maseczek ochronnych.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 rok.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz z uchwałą.
 7. Podjęcie uchwały nr 1(110)/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały nr 2(111)/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu
  w roku 2019 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.
 9. Podjęcie uchwały nr 3(112)/2020 w sprawie zatwierdzenia Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2019 r.
 10. Podanie do wiadomości przyjętej przez Zarząd aktualizacji LSR Stowarzyszenia „Solna Dolina” będącej wynikiem przyznania bonusu w wysokości 550 000,00zł.
 11. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków.

W załączeniu projekty Uchwał:

Wielkanoc 2020

Wszystkim mieszkańcom naszego obszaru oraz przyjaciołom Solnej przesyłamy moc serdecznych życzeń.

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Informujemy, że biuro LGD jest czynne. Jednakże w związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego, prosimy Państwa o ograniczenie wizyt w biurze. Pracownicy pracują w systemie pracy zdalnej, która pozwala tym samym na wykonywanie dotychczasowych obowiązków służbowych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 603 994 142 lub mailowo: solnadolina@wp.pl. Bezpośredni kontakt z naszymi pracownikami jest możliwy, ale prosimy o rozwagę i wizyty w biurze jedynie w szczególnych przypadkach – gdy sprawy nie można załatwić w drodze mailowej lub telefonicznej.

Więcej “UWAGA! WAŻNA INFORMACJA”

Podsumowanie skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – warsztat refleksyjny

W dniu 25 lutego 2020 roku w Bistro „Solniczka” w Kłodawie odbył się warsztat refleksyjny. Uczestniczyli w nim Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji, Wnioskodawcy oraz pracownicy biura. Kierownik biura p. Magdalena Fabiniak przedstawiła prezentację podsumowującą dotychczasową realizację LSR i działania podejmowane przez LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

Więcej “Podsumowanie skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – warsztat refleksyjny”

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r od godz. 15.00 w Bistro “Solniczka”, Kłodawa, ul. Poznańska 1

Warsztat skierowany jest w szczególności do członków Organów LGD, wnioskodawców mieszkańców obszaru oraz przedstawicieli LGD. Jego przedmiotem będzie podsumowanie dotychczasowego wdrażania LSR i działania LGD.

Więcej “Zaproszenie na warsztat refleksyjny”

Z ludźmi i dla ludzi! Taka jest nowa Strategia Wielkopolska 2030

Wielkopolski Sejmik przyjął Strategię rozwoju województwa do 2030 roku. Dokument jest swoistą mapą drogową dla Wielkopolski na najbliższe 10 lat!

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku została przyjęta podczas poniedziałkowej sesji. To najważniejszy dla samorządu województwa dokument planistyczny, który stanowi punkt odniesienia dla wszystkich działań rozwojowych na terenie Wielkopolski, w tym dla polityki przestrzennej województwa.

Strategia będzie mapą drogową dla Wielkopolski na najbliższe 10 lat. Cieszymy się z dużej aktywności społecznej w procesie jej przygotowania. Powstała bardzo otwarta i nowoczesna wizja dla Wielkopolski jako regionu europejskiego z ambicjami, który chce być konkurencyjny, głównie poprzez swój zrównoważony rozwój i zajmować dobrą pozycję na mapie regionów Polski i w Europie – mówi Marszałek Marek Woźniak.

Więcej “Z ludźmi i dla ludzi! Taka jest nowa Strategia Wielkopolska 2030”

Do góry