Aktualności

Wyjazd studyjny – Rozwój produktów lokalnych

W dniach 19 – 21 lipca br. grupa naszych aktywnych liderów wraz z liderami z zaprzyjaźnionej LGD „Turkowska Unia Rozwoju” wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Czech, by pod czujnym okiem cudownej, charyzmatycznej i niezwykle otwartej Petry Chrustowej z czeskiej Lokalnej Grupy Działania Mas Opavsko podnosić swoją wiedzę w zakresie certyfikacji produktów lokalnych. Wyjazd realizowany był w ramach Projektu Współpracy: „Dobre bo Nasze”, w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Więcej „Wyjazd studyjny – Rozwój produktów lokalnych”

Warsztaty z certyfikacji produktu lokalnego

W dniu 17 lipca 2023 roku ośmioosobowa grupa liderów z obszaru LGD „Solna Dolina” wzięła udział w warsztatach z certyfikacji produktu lokalnego. Głównym celem warsztatów było poszerzenie wiedzy dotyczącej certyfikacji i promocji lokalnych produktów. Warsztaty przeprowadzone zostały przez członka komisji certyfikującej PRODUKT LOKALNY ZIEMI TURA – Wiceprezesa Fundacji Ze Smakiem – p. Arletę Jakubowską przy aktywnym wsparciu p. Magdaleny Ciołek Prezesa Turkowskiej Unii Rozwoju. Podczas warsztatów przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk w zakresie certyfikacji produktów lokalnych podmiotów certyfikowanych Ziemi Tura. Omówiono zasady przyznawania certyfikatów oraz kategorie wyrobów i wytwórców. Określone zostały również podstawowe i uzupełniające kryteria podlegające ocenie, terminowość przyznanych certyfikatów oraz zasady finansowania w kolejnych okresach. Podczas warsztatu dyskutowano także o sprzedaży i marketingu certyfikowanych produktów. Warsztaty przyczyniły się do wzrostu wiedzy uczestników w zakresie znaczenia certyfikacji produktów lokalnych oraz wynikających z tego procesu korzyści dla lokalnych przedsiębiorców, rękodzielników oraz liderów.

Ważna informacja dla Wnioskodawców naboru nr 20/2023

W związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 20/2023 przypominamy Wnioskodawcom o konieczności uzyskania numeru identyfikacyjnego nadanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2022 r. poz. 203 i 2019).

W sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacyjnego, raz z Wnioskiem o przyznanie pomocy zobowiązany będzie złożyć Wniosek o wpis do ewidencji producentów lub jego kopię w przypadku, gdy wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego został złożony we wcześniejszym terminie a Wnioskodawca, do chwili złożenia wniosku w ramach przedmiotowego poddziałania, nie otrzymał
wymaganego numeru.
W celu uzyskania numeru identyfikacyjnego należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów. Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz z instrukcją jego wypełnienia jest dostępny poniżej oraz na stronie internetowej ARiMR. Wniosek należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR: 62-600 Koło, ul. Bolesława Prusa 8.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 20/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Podejmowanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 25.07.2023 – 07.08.2023

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Więcej „Ogłoszenie o naborze wniosków nr 20/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej”

Warsztaty z certyfikacji produktu lokalnego

Zapraszamy LOKALNYCH LIDERÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW, WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH oraz RĘKODZIELNIKÓW do udziału w sześciogodzinnych warsztatach z certyfikacji produktu lokalnego.

Warsztaty odbędą się w dniu 17 lipca 2023 roku w miejscowości Krwony, Gmina Brudzew.

W programie warsztatów:

  1. Przedstawienie doświadczeń w zakresie certyfikacji produktów lokalnych na przykładzie podmiotów certyfikowanych Ziemi Tura.
  2. Prezentacja podmiotów certyfikowanych.
  3. Zasady przyznawania certyfikatów – wprowadzenie.
  4. Określenie podmiotów włączonych w proces certyfikacji; kategorie wyrobów i wytwórców, określenie podstawowych i uzupełniających kryteriów podlegających ocenie – warsztaty.
  5. Ustalenie terminowości przyznanych certyfikatów i zasad finansowania w kolejnych okresach.
  6. Określenie zasad certyfikacji – kto i jak może ją prowadzić, kryteria wyboru, stosowanie oznaczeń.
  7. Sprzedaż i marketing produktów certyfikowanych.
  8. Pytania i odpowiedzi.
  9. Podsumowanie warsztatów.

O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy osobiście w biurze stowarzyszenia: ul. Kościelna 5/15, 62-650 Kłodawa lub telefonicznie: 603 664 142, do wyczerpania wolnych miejsc.

Projekt współpracy „Dobre Bo Nasze”

Szanowni mieszkańcy,

Stowarzyszenie „Solna Dolina” realizuje Projekt Współpracy: „Dobre bo Nasze”, w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt „Dobre Bo Nasze” realizowany jest w partnerstwie z Turkowską Unią Rozwoju, a głównym jego celem jest „Zwiększenie atrakcyjności regionów partnerskich w oparciu o produkty lokalne w okresie wdrażania LSR 2014-2023″. Projekt zakłada wykorzystanie potencjału przyrodniczego obszarów do stworzenia marki identyfikującej LGD i dającej inspiracje mieszkańcom do tworzenia własnej oferty turystycznej oraz produktów lokalnych. Stowarzyszenie „Solna Dolina” w ramach projektu współpracy opracowało już znak wizualny dla marki lokalnej. Kolejnym zrealizowanym działaniem jest wybudowanie tężni solankowych wykorzystujących naturalne zasoby obszaru w postaci soli kamiennej. Na obszarze LGD TUR powstała 1 taka tężnia, a na obszarze LGD „Solna Dolina” 6. Na naszym obszarze tężnie zlokalizowane są: w Dąbiu – park przy ul. Tadeusza Kościuszki, w Grzegorzewie – park przy Urzędzie Gminy, w Kłodawie – przy Al. 1000-lecia obok boiska sportowego, w Olszówce – plac przy Urzędzie Gminy oraz w Przedczu – teren przy Szkole Podstawowej. Wszystkie tężnie zostały już uruchomione i mogą służyć mieszkańcom naszego obszaru. Zachęcamy gorąco do korzystania z tej alternatywnej formy spędzania wolnego czasu.

Wyjazd studyjny PT. „ROZWÓJ PRODUKTÓW LOKALNYCH”

Zapraszamy LOKALNYCH LIDERÓW, CZŁONKÓW LGD „SOLNA DOLINA”, PRZEDSIĘBIORCÓW, WŁADZE LOKALNE ORAZ MIESZKAŃCÓW ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ I ROZWOJEM PRODUKTÓW LOKALNYCH na obszarze działania LGD, do udziału w wyjazdowym szkoleniu, które organizowane jest w celu zdobycia i poszerzenia wiedzy dotyczącej certyfikacji i promocji lokalnych produktów, a także wymiany doświadczeń w zakresie budowania marki. Wyjazd organizowany jest wspólnie z Lokalną Grupą Działania Turkowska Unia Rozwoju w ramach projektu współpracy „Dobre Bo Nasze”, który realizowany jest w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Program wyjazdu przedstawia się następująco:

I dzień – 15:00 – 18:00 spotkanie otwierające – wprowadzenie do tematu marki lokalnej, zasady przyznawania certyfikatów, promocja, warunki uczestnictwa, korzyści, w tym spotkanie z producentem oraz 19:30 – 21:00 warsztat i dyskusja – szkolenia w zakresie budowania, rozwijania i promowania lokalnej marki.

II dzień – 8:30 – 10:00 warsztat i dyskusja – szkolenia w zakresie budowania, rozwijania i promowania lokalnej marki; 10:00 – 12:30 wizyta producenta lokalnego; 14:00 – 18:00 – wizyty u producentów lokalnych; 19:30 spotkanie z pracownikami LGD Opavsko, dyskusja o rozwijaniu i promowaniu marki lokalnej.

III dzień – 8:30 – 11:30 warsztat z producentem lokalnym; 14:00 – wizyta producenta lokalnego.

Wyjazd organizowany jest w dniach: 19.07 – 21.07.2023 roku. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy osobiście w biurze stowarzyszenia: ul. Kościelna 5/15, 62-650 Kłodawa lub mailowo: solnadolina@wp.pl, do wyczerpania wolnych miejsc.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Konferencja „Oblicza ekologii”

W dniu 12 czerwca 2023 roku, na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie odbyła się konferencja ekologiczna pn. „OBLICZA EKOLOGII”. Wydarzenie skierowane było do dzieci i młodzieży z obszaru naszego działania i połączone było z piknikiem ekologicznym. Konferencję poprowadziła p. Dorota Nowosielska, która na co dzień zajmuje się problematyką ochrony środowiska. Nad całością przedsięwzięcia pieczę sprawował p. Tomasz Barański – Prezes OSP w Kłodawie. Konferencja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, podziałanie 19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”, działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach PROW 2014-2020

Więcej „Konferencja „Oblicza ekologii””

XLI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

W dniu 24 maja 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XLI Walne Zgromadzenie Członków. Członkowie Lokalnej Grupy Działania podjęli uchwały w sprawie zmian statutu oraz przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana przy zastosowaniu szeroko pojętej partycypacji, rozumianej jako proces polegający na uspołecznieniu podejmowanych decyzji oraz współpracy między instytucjami a społecznością lokalną. Udział społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji jest niezwykle ważny. Sprzyja on rozwojowi demokracji, pobudza i integruje dzięki podejmowaniu wspólnych działań na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju „Solnej Doliny” jest dokumentem wypracowanym przy aktywnym udziale lokalnej społeczności. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w jej współtworzenie. Dzięki Państwa zaangażowaniu powstał dokument, który wpisuje się w realne potrzeby naszego obszaru oraz odzwierciedla lokalne problemy i aspiracje, w sposób zrozumiały dla wszystkich mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy uchwały podjęte na XLI Walnym Zgromadzeniu Członków.

Do góry