Aktualności

Zmiana organizacji pracy biura

Szanowni Państwo,

w dniach 03.12 i 04.12, ze względu na awarię centralnego ogrzewania pracownicy biura pracują w systemie pracy zdalnej, która pozwala tym samym na wykonywanie dotychczasowych obowiązków służbowych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 603 994 142 lub mailowo: solnadolina@wp.pl.

Za utrudnienia przepraszamy.

Konsultacje społeczne – zmiana w LSR

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia „Solna Dolina” wystąpił do Samorządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem
o przeliczenie dostępnych środków finansowych we wszystkich przedsięwzięciach w walucie EUR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Przeliczenie dostępnych środków pozwoli na optymalne wykorzystanie środków finansowych wskazanych
w § 4 ust. 1 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
nr 00005-6933-UM1510007/15 zawartej w dniu 15.05.2016 roku, w związku z możliwością uwzględnienia różnic kursowych.

Po uwzględnieniu przeliczonych różnic kursowych budżet LSR wzrósł o ponad 620 00,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na działania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W związku z koniecznością przeliczenia budżetu LSR z PLN na Euro oraz możliwością wykorzystania powstałych oszczędności zmianie uległy zapisy LSR w zakresie budżetu i planu działania.

Zgodnie z Procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Solna Dolina” nr 04/2015/1z przystępujemy do społecznych konsultacji.

Poniżej przekazujemy Państwu zakres proponowanych zmian. Proponowane zmiany wyróżnione zostały zielonym kolorem.

Dodatkowo konsultacjom poddajemy propozycję zmiany zapisów dotyczących realizacji Projektu współpracy „Dobre bo nasze” (DBN) (dodatkowy limit 3%). Proponujemy dokonania wykreślenia z opisu wskaźników Projektu współpracy, celem zwiększenia elastyczności jego realizacji w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Część zaplanowanych działań opierała się na zadaniach edukacyjnych i doradczych, które w aktualnej sytuacji nie są możliwe do przeprowadzenia (zmieniany tekst w załączeniu. Proponowany zapis do usunięcia z LSR, wyróżniony został kolorem czerwonym z przekreśleniem.

Zmiany należy zgłaszać do dnia 17 listopada 2020 roku do godz. 10:00 na zamieszczonym poniżej formularzu – wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: solnadolina@wp.pl

Nowy program Fundacji Wspomagania Wsi – Pole Działania

Zapraszamy młodzież w wieku 15-18 lat do programu Pole Działania. Pole Działania to roczny program Fundacji Wspomagania Wsi skierowany do nastoletnich mieszkańców wsi, zainteresowanych działaniem społecznym, którzy chcą przeżyć przygodę z zaplanowaniem i przeprowadzeniem projektu społecznego w swojej okolicy.

Więcej “Nowy program Fundacji Wspomagania Wsi – Pole Działania”

Nowa strona internetowa

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że powstała nowa strona internetowa zawierająca ofertę m.in. unijnego wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – https://wsparcie.wielkopolskie.pl/.

Na stronie zostały zamieszczone różne formy wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i przekazywania ich wszystkim zainteresowanym oraz w miarę możliwości do zamieszczania komunikatu na Państwa stronach internetowych/w mediach społecznościowych. Więcej informacji:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/ruszyla-strona-internetowa-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-ze-skutkami-covid-19

XXXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 09 czerwca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXVI Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
 3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 4. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
 5. Barański Tomasz – Skarbnik
 6. Jarecka Weronika – Sekretarz
 7. Głowacz Artur – Członek Zarządu
 8. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
Więcej “XXXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina””

Formularze zmian umów w ramach poddziałania 19.2

Szanowni Państwo,

Zmianie uległy formularze umów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

 • z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
 • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Przekazane przez ARiMR wzory aneksów aktualizują zapisy umów, zgodne ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), jakie znalazły się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) a także wytycznymi MRiRW z dnia 5 maja 2020 r. przekazanymi do Samorządów Województw przy piśmie znak: WPR.wao.510.30.2020.

Uprzejmie informujemy, iż w odniesieniu do umów już zawartych, aneksem mogą zostać wprowadzone zmiany na wniosek beneficjenta.

W związku z powyższym zalecamy Państwu zwrócenie się z pisemną prośbą do Samorządu Województwa Wielkopolskiego z prośbą o przygotowanie i podpisanie aneksów o niżej załączonej treści.

Aneks_19.2_Inne – Własne_02.06.2020

Aneks_19.2_premie_02.06.2020

Zaproszenie na XXXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić na XXXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 09 czerwca 2020 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

     W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego zostanie zachowany obowiązujący dystans społeczny oraz zapewniony płyn do dezynfekcji rąk.

Prosimy również o zabezpieczenie we własnym zakresie maseczek ochronnych.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 rok.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz z uchwałą.
 7. Podjęcie uchwały nr 1(110)/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały nr 2(111)/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu
  w roku 2019 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.
 9. Podjęcie uchwały nr 3(112)/2020 w sprawie zatwierdzenia Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2019 r.
 10. Podanie do wiadomości przyjętej przez Zarząd aktualizacji LSR Stowarzyszenia „Solna Dolina” będącej wynikiem przyznania bonusu w wysokości 550 000,00zł.
 11. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków.

W załączeniu projekty Uchwał:

Wielkanoc 2020

Wszystkim mieszkańcom naszego obszaru oraz przyjaciołom Solnej przesyłamy moc serdecznych życzeń.

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Informujemy, że biuro LGD jest czynne. Jednakże w związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego, prosimy Państwa o ograniczenie wizyt w biurze. Pracownicy pracują w systemie pracy zdalnej, która pozwala tym samym na wykonywanie dotychczasowych obowiązków służbowych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 603 994 142 lub mailowo: solnadolina@wp.pl. Bezpośredni kontakt z naszymi pracownikami jest możliwy, ale prosimy o rozwagę i wizyty w biurze jedynie w szczególnych przypadkach – gdy sprawy nie można załatwić w drodze mailowej lub telefonicznej.

Więcej “UWAGA! WAŻNA INFORMACJA”

Do góry