Aktualności

XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 19 lutego 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXIV Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

  1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
  2. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
  3. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
  4. Barański Tomasz – Skarbnik
  5. Burliński Kazimierz – Sekretarz Zarządu
  6. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
  7. Głowacz Artur – Członek Zarządu
Więcej “XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina””

Prośba do Wnioskodawców o wypełnienie ankiety

W związku z realizacją Planu Komunikacji i harmonogramu ewaluacji zapraszamy Wnioskodawców do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej badania jakości stosowanych kryteriów wyboru operacji i procedur.
Wyniki ankiety posłużą do oceny adekwatności przyjętych kryteriów oraz ich skuteczności jako instrumentu pozwalającego wybrać operacje najlepiej przyczyniające się do rozwoju obszaru i osiągnięcia celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankieta jest anonimowa.

Link do ankiety

Warsztat refleksyjny – próba podsumowania skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 28 stycznia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbył się warsztat refleksyjny, a jego motywem przewodnim były kwestie związane z wdrażaniem LSR: finansowa i rzeczowa realizacja LSR, ocena jakości projektów, kryteriów ich wyboru, wskaźników i procedur. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Wnioskodawcy oraz pracownicy biura. Kierownik biura p. Magdalena Fabiniak przedstawiła prezentację podsumowującą dotychczasową realizację LSR i działania podejmowane przez LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

Więcej “Warsztat refleksyjny – próba podsumowania skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”

Informujemy, że z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie w dniach 24 i 25 stycznia doradztwo dla mieszkańców świadczone będzie w pokoju nr 1.


Za utrudnienia przepraszamy.

Kontakt telefoniczny: 603 99 41 42

Legislacja krajowa

 U S T A W Y

– Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw Pobierz

Rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznejPobierz

Legislacja Unijna

Stopień realizacji celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju na dzień 31.12.2018

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją harmonogramu Planu Komunikacji Stowarzyszenie „Solna Dolina” przedstawia informację na temat stopnia realizacji celów i wskaźników osiągniętych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-220, na dzień 31 grudnia 2018 roku. W załączeniu tabelka z osiągniętymi wskaźnikami produktu oraz wykorzystaniem środków finansowych na poziomie podpisanych umów z Beneficjentami.


Prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo!
W związku z realizacją Planu Komunikacji i harmonogramu ewaluacji zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej badania trafności doboru sposobu promocji i prezentowania informacji oraz zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD.
Bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie naszych działań i poświęcony czas.

_link do ankiety

Do góry