Aktualności

XXXV Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 01 października br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie odbyło się XXXV sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”. 

Sprawozdanie kadencyjne Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” w okresie sprawozdawczym: 01.10.2015r – 30.09.2019r przedstawiła Prezes p. Magdalena Bawej. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez uczestników zgromadzenia. Następnie w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Zarządu i Prezesa Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” na nową kadencję 2019-2023. Organy po posiedzeniach ukonstytuowały się w następujący sposób:

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
 3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 4. Szewczyk Krzysztof  Wiceprezes Zarządu
 5. Barański Tomasz – Skarbnik
 6. Jarecka Weronika – Sekretarz
 7. Głowacz Artur  – Członek Zarządu
 8. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
Więcej “XXXV Walne Zgromadzenie Członków”

Zaproszenie na XXXV sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Więcej o: Zaproszenie na XXXV sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić

na XXXV sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 01 października 2019 roku o godz. 14.00
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

Walne Zgromadzenie Członków dokona wyboru Prezesa,  Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2023 oraz  wyboru Członków Rady Stowarzyszenia.

                                                         Z poważaniem

                              Prezes Stowarzyszenia „Solna Dolina”

                                                       /-/ Magdalena Bawej

PORZĄDEK OBRAD:                                                                          

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybranie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków w zakresie zmiany porządku obrad.
 4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania kadencyjnego Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”  w okresie sprawozdawczym od 01.10.2015r. do 30.09.2019r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania – głosowanie jawne.
 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 8. Wybór  Zarządu i Prezesa, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” na nową kadencję 2019-2023 (podjęcie stosownych uchwał) – głosowania tajne.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie  Walnego Zgromadzenia Członków.

Projekty uchwał:

Jarmark Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna

25 sierpnia br. Stowarzyszenie „Solna Dolina” było organizatorem Jarmarku Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tegoroczny Jarmark odbył się  w Gminie Olszówka, w miejscowości Tomaszew.

Jarmark cieszy się już kilkunastoletnią tradycją. Wydarzenie służy upowszechnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego, integracji społecznej, a także przyczynia się do wsparcia lokalnych inicjatyw, utrwaleniu dialogu i współpracy oraz promocji lokalnych twórców i organizacji pozarządowych. Podczas tegorocznego Jarmarku tradycyjnie zorganizowany został „Przegląd dziedzictwa kulinarnego regionu”. Celem przeglądu jest ochrona i kultywowanie tradycji ludowej, prezentacja kuchni regionalnej, promocja potraw autentycznych i tradycyjnych, upowszechnianie tradycyjnych przepisów. W tegorocznym przeglądzie udział wzięli: Koło Gospodyń Wiejskich w Tomaszewie gm. Olszówka, Koło Gospodyń Wiejskich w Łubiance gm. Olszówka, Koło Gospodyń Wiejskich w Józefkowie gm. Olszówka, Koło Gospodyń Wiejskich w Ponętowie Górnym Drugim gm. Olszówka, Sołectwo Głębokie gm. Olszówka, Koło Gospodyń Wiejskich w Umieniu gm. Olszówka oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Rzuchowie gm. Dąbie, a także rękodzielnicy: p. Renata Męczekalska gm. Kłodawa, p. Edyta Stanecka gm. Kłodawa, p. Marta Bugała gm. Dąbie, p. Luiza Maciejewska gm. Chodów oraz przedstawicielki Stowarzyszenia „Z Edukacją w Przyszłość” z Korzecznika.

Na stoiskach lokalnych twórców podziwiać można było oryginalne hafty, prace szydełkowe, własnoręcznie wykonaną biżuterię, zabawki i zapachowe mydełka.

Dzięki lokalnemu podejściu we wdrażaniu Programu Leader na obszarze gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”, nastąpiło widoczne wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja lokalnych środowisk, zapewnienie zachowania dziedzictwa kulturowego, ale przede wszystkim społeczna integracja. Potencjał Leaderowskiej „Solnej Doliny” jest – i nadal może być wykorzystywany – dzięki ludziom zaangażowanym w jego funkcjonowanie, dzięki przedsięwzięciom, które przyczyniają się do rozwoju kapitału ludzkiego, powstawaniu nowych firm, wspieraniu integracji środowisk i rozwoju usług dla przedsiębiorczości. Połączenie w działaniu lokalnych liderów pokazuje każdego dnia, że kluczem do sukcesu jest odnalezienie tego, co łączy mieszkańców obszaru i stanowi o jego sile. Dzięki tej współpracy, takie inicjatywy jak Jarmark Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, są bowiem połączeniem wysiłku, odwagi i wzajemnej współpracy. Wspólnie podejmowane działania wzmacniają i promują nasz region nie tylko na skalę powiatu, czy gminy, ale również na skalę kraju i Europy. Dziękujemy wszystkim wystawcom za zaangażowanie i przygotowanie wspaniałych ekspozycji.

Informujemy, że z powodu wyjazdu pracowników na szkolenia w dniach 16, 17, 18, 23, 24, 25 i 29 lipca 2019 roku doradztwo dla mieszkańców świadczone będzie w pokoju nr 2 (Gminny Ośrodek Kultury – wejście główne – I piętro).

Za utrudnienia przepraszamy.

Kontakt telefoniczny: 603 99 41 42

Informujemy, że z powodu wyjazdu pracowników w dniu 28 czerwca doradztwo dla mieszkańców świadczone będzie 
w pokoju nr 2 (Gminny Ośrodek Kultury – wejście główne – I piętro).

Za utrudnienia przepraszamy.

Kontakt telefoniczny: 603 99 41 42

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 11/2019

Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 11/2019.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, listy operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków (sporządzone odrębnie dla operacji o wnioskowanej kwocie pomocy do 25 000,00 zł oraz dla operacji o wnioskowanej kwocie pomocy powyżej 25 000,00 zł) oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Więcej “Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 11/2019”

Do góry