Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023 – 2027

Szanowni Państwo, Mieszkańcy obszaru LGD Stowarzyszenie „Solna Dolina”,

Zapraszamy i zachęcamy do zaangażowania się w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Solna Dolina” na lata 2023 – 2027.

Poniżej zamieszczamy do konsultacji, wypracowane w wyniku partycypacyjnego budowania Lokalnej Strategii Rozwoju: cele i przedsięwzięcia, plan działania – wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu, plan komunikacji z lokalną społecznością, sposób realizacji monitoringu i ewaluacji, analizę potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru wraz z określeniem kluczowych problemów i potrze, a także zasady wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru

Bardzo prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i zgłaszanie wniosków i propozycji, które pomogą nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju obszaru.