Zaproszenie na XLI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić

na XLI Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 24 maja 2023 roku

o godz. 15:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

Zgodnie z §18 pkt.3 statutu „W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony trzydzieści minut później tego samego dnia może skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych na nim członków”.

     Walne Zgromadzenie Członków dokona przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

  PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Omówienie zmian w statucie: dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych oraz do Regulaminu konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność zgodnie z rekomendacjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
 6. Podjęcie uchwały nr 9(128)/2023 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 7. Podjęcie uchwały nr 10(129)/2023 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 8. Przedstawienie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027  Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 9. Podjęcie uchwały nr 11(130)/2023 w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju” na lata
  2023-2027.
 10. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 dostępna do zapoznania w biurze
 LGD „Solna Dolina”

Projekty uchwał: