Jesteś tutaj:

Kategoria: Strona główna

XLII Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 03 października br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie odbyło się XLII sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”. 

Sprawozdanie kadencyjne Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” w okresie sprawozdawczym: 01.10.2019r. do 30.09.2023r. przedstawiła Prezes p. Magdalena Bawej. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez uczestników zgromadzenia. Następnie w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Zarządu i Prezesa Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2023-2027.

Więcej „XLII Walne Zgromadzenie Członków”

Wizyta studyjna Gości z Mazowsza

W dniu 22 września br. mieliśmy ogromny zaszczyt gościć na naszym obszarze mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym przedstawiciela Samorządu Województwa Mazowieckiego, sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich, organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich. Wyjazd zrealizowany był w ramach projektu dofinansowanego z KSOW: „Aktywizacja sołectw na Mazowszu”. Uczestników wyjazdu studyjnego na swoim terenie powitał Burmistrz Kłodawy – Pan Piotr Michalak i Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” – Pani Magdalena Bawej. To była wyjątkowo inspirująca wizyta, dzieliliśmy się doświadczeniami i rozmawialiśmy o finansowaniu różnorodnych projektów z funduszy Unii Europejskiej. Mieliśmy też okazję, żeby zaprezentować efekty projektów realizowanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”.

Więcej „Wizyta studyjna Gości z Mazowsza”

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa

Informujemy, że w każdy trzeci czwartek miesiąca, w godz.: 10:00 – 13:00 w Bistro Solniczka w Kłodawie, ul. Poznańska 1, 62-650 Kłodawa, pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej pełnił będzie dyżur i świadczył nieodpłatne doradztwo.

Usługi doradcze w zakresie finansowym, podatkowym i prawnym skierowane są do podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie na XLII sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić

na XLII sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 03 października 2023 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

Zgodnie z §18 pkt.3 statutu „W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony trzydzieści minut później tego samego dnia może skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych na nim członków”.

Walne Zgromadzenie Członków dokona wyboru Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2023-2027

Więcej „Zaproszenie na XLII sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina””

Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 20/2023

Na posiedzeniu w dniu 06 września 2023 roku Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 20/2023.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Więcej „Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 20/2023”

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W związku z zakończonym naborem wniosków nr 20/2023 informuję, że w dniu 06 września 2023 roku o godz. 10.00 w Kłodawie, ul. Kościelna 5/13 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury) odbędzie się Posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia (komisja skrutacyjna).
 4. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 5. Głosowanie nad porządkiem posiedzenia.
 6. Sprawdzenie wymaganych parytetów.
 7. Rozpatrywanie ocena i wybór zadań w ramach poddziałania 19.2 „Wdrażanie operacji w ramach
  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zgodnie z procedurą wyboru i oceny
  operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/4z objętego Programem Rozwoju Obszarów
  Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”

/-/ Kazimiera Wróblewska

Zaproszenie do certyfikacji produktów lokalnych Solnej Doliny

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy działających na obszarze sześciu gmin członkowskich Stowarzyszenia tj.: Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka i Przedecz: lokalnych producentów, rolników, rękodzielników, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury do certyfikacji produktów lokalnych Solnej Doliny.

Certyfikaty przyznawane będą w następujących kategoriach:

– rękodzieło,

– produkty żywnościowe,

– usługi noclegowe i gastronomiczne,

– usługi turystyczne (rekreacyjne), 

– działania kultywujące lokalne tradycje i historię obszaru (doznania).

Więcej „Zaproszenie do certyfikacji produktów lokalnych Solnej Doliny”

Zakończenie naboru wniosków Nr 20/2023 na Podejmowanie działalności gospodarczej

O godz. 15.00 w dniu 07 sierpnia br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy Nr 20/2023 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” na:
Przedsięwzięcie 1.1.1 – Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw
Limit dostępnych środków w ramach naboru60 819,93 € (243 279,72 PLN)
Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł.
W ramach naboru Nr 20/2023 złożono 8 wniosków.
W załączeniu Lista złożonych wniosków w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej”, złożonych w terminie wskazanym w informacji o naborze.

Wyjazd studyjny – Rozwój produktów lokalnych

W dniach 19 – 21 lipca br. grupa naszych aktywnych liderów wraz z liderami z zaprzyjaźnionej LGD „Turkowska Unia Rozwoju” wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Czech, by pod czujnym okiem cudownej, charyzmatycznej i niezwykle otwartej Petry Chrustowej z czeskiej Lokalnej Grupy Działania Mas Opavsko podnosić swoją wiedzę w zakresie certyfikacji produktów lokalnych. Wyjazd realizowany był w ramach Projektu Współpracy: „Dobre bo Nasze”, w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Więcej „Wyjazd studyjny – Rozwój produktów lokalnych”

Warsztaty z certyfikacji produktu lokalnego

W dniu 17 lipca 2023 roku ośmioosobowa grupa liderów z obszaru LGD „Solna Dolina” wzięła udział w warsztatach z certyfikacji produktu lokalnego. Głównym celem warsztatów było poszerzenie wiedzy dotyczącej certyfikacji i promocji lokalnych produktów. Warsztaty przeprowadzone zostały przez członka komisji certyfikującej PRODUKT LOKALNY ZIEMI TURA – Wiceprezesa Fundacji Ze Smakiem – p. Arletę Jakubowską przy aktywnym wsparciu p. Magdaleny Ciołek Prezesa Turkowskiej Unii Rozwoju. Podczas warsztatów przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk w zakresie certyfikacji produktów lokalnych podmiotów certyfikowanych Ziemi Tura. Omówiono zasady przyznawania certyfikatów oraz kategorie wyrobów i wytwórców. Określone zostały również podstawowe i uzupełniające kryteria podlegające ocenie, terminowość przyznanych certyfikatów oraz zasady finansowania w kolejnych okresach. Podczas warsztatu dyskutowano także o sprzedaży i marketingu certyfikowanych produktów. Warsztaty przyczyniły się do wzrostu wiedzy uczestników w zakresie znaczenia certyfikacji produktów lokalnych oraz wynikających z tego procesu korzyści dla lokalnych przedsiębiorców, rękodzielników oraz liderów.

Do góry