Jesteś tutaj:

Kategoria: Strona główna

XLI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

W dniu 24 maja 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XLI Walne Zgromadzenie Członków. Członkowie Lokalnej Grupy Działania podjęli uchwały w sprawie zmian statutu oraz przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana przy zastosowaniu szeroko pojętej partycypacji, rozumianej jako proces polegający na uspołecznieniu podejmowanych decyzji oraz współpracy między instytucjami a społecznością lokalną. Udział społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji jest niezwykle ważny. Sprzyja on rozwojowi demokracji, pobudza i integruje dzięki podejmowaniu wspólnych działań na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju „Solnej Doliny” jest dokumentem wypracowanym przy aktywnym udziale lokalnej społeczności. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w jej współtworzenie. Dzięki Państwa zaangażowaniu powstał dokument, który wpisuje się w realne potrzeby naszego obszaru oraz odzwierciedla lokalne problemy i aspiracje, w sposób zrozumiały dla wszystkich mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy uchwały podjęte na XLI Walnym Zgromadzeniu Członków.

Zaproszenie na XLI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić

na XLI Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 24 maja 2023 roku

o godz. 15:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

Zgodnie z §18 pkt.3 statutu „W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony trzydzieści minut później tego samego dnia może skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych na nim członków”.

     Walne Zgromadzenie Członków dokona przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

  PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Omówienie zmian w statucie: dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych oraz do Regulaminu konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność zgodnie z rekomendacjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
 6. Podjęcie uchwały nr 9(128)/2023 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 7. Podjęcie uchwały nr 10(129)/2023 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 8. Przedstawienie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027  Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 9. Podjęcie uchwały nr 11(130)/2023 w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju” na lata
  2023-2027.
 10. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 dostępna do zapoznania w biurze
 LGD „Solna Dolina”

Projekty uchwał:

                                                                                           

Konsultacje społeczne – zmiana LSR

Zgodnie z Procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Solna Dolina” nr 04/2015/1z przystępujemy do społecznych konsultacji.

Poniżej przekazujemy Państwu zakres proponowanych zmian. Proponowane zmiany wyróżnione zostały zielonym kolorem. Tekst usuwany zaznaczony został kolorem czerwonym.

Zmiany należy zgłaszać do dnia 12 kwietnia 2023 roku do godz. 10:00 na zamieszczonym poniżej formularzu – w wersji elektronicznej na adres: solnadolina@wp.pl lub osobiście: ul. Kościelna 5, 62-650 Kłodawa.

Rozstrzygniecie konkursu na logo produktu lokalnego

W dniu 22 lutego 2023 roku, w Kłodawie, w biurze Stowarzyszenia „Solna Dolina” odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej projekty logo produktu lokalnego „Produkt Lokalny Solnej Doliny”.

Logo będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczane będzie w folderach, na plakatach oraz na innych drukach i materiałach wydawanych przez Stowarzyszenie “Solna Dolina” w związku z nadaniem marki „Produkt Lokalny Solnej Doliny”.
Umieszczane będzie także na opakowaniach, folderach oraz na innych drukach i materiałach wydawanych przez laureatów marki „Produkt Lokalny Solnej Doliny”.

Więcej „Rozstrzygniecie konkursu na logo produktu lokalnego”

XL Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 22 marca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XL Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

 1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
 2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
 3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
 4. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
 5. Barański Tomasz – Skarbnik Zarządu
 6. Pochylski Marcin – Sekretarz Zarządu
 7. Bednarkiewicz Piotr – Członek Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków podjęło również uchwały o zatwierdzeniu Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2022 r.

Więcej „XL Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina””

Zaproszenie na XL Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić na XL Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 22 marca 2023 roku o godz. 13:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2022 rok.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za rok 2022 wraz z uchwałą.
 7. Podjęcie uchwały nr 1(120)/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały nr 2(121)/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu
  w roku 2022 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.
 9. Podjęcie uchwały nr 3(122)/2023 w sprawie zatwierdzenia Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2022 r.
 10. Omówienie zmian w statucie: dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych oraz do Regulaminu konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.
 11. Podjęcie uchwały nr 4(123)/2023 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 12. Podjęcie uchwały nr 5(124)/2023 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 13. Podjęcie uchwały nr 6(125)/2023 w sprawie odwołania Członków Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 14. Podjęcie uchwały nr 7(126)/2023 w sprawie wyboru Członków Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 15. Podjęcie uchwały nr 8(127)/2023 w sprawie uzupełniającego wyboru Członka Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 16. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków.

W załączeniu projekty uchwał oraz raport ewaluacyjny:

Więcej „Zaproszenie na XL Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina””

Warsztat refleksyjny – próba podsumowania skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 20 lutego 2023 roku w Bistro Solniczka odbył się warsztat refleksyjny, a jego motywem przewodnim były kwestie związane z wdrażaniem LSR: finansowa i rzeczowa realizacja LSR, ocena jakości projektów, kryteriów ich wyboru, wskaźników i procedur. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Wnioskodawcy oraz pracownicy biura. Kierownik biura p. Magdalena Fabiniak przedstawiła prezentację podsumowującą dotychczasową realizację LSR i działania podejmowane przez LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

Więcej „Warsztat refleksyjny – próba podsumowania skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”

Do góry