XLI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

W dniu 24 maja 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XLI Walne Zgromadzenie Członków. Członkowie Lokalnej Grupy Działania podjęli uchwały w sprawie zmian statutu oraz przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana przy zastosowaniu szeroko pojętej partycypacji, rozumianej jako proces polegający na uspołecznieniu podejmowanych decyzji oraz współpracy między instytucjami a społecznością lokalną. Udział społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji jest niezwykle ważny. Sprzyja on rozwojowi demokracji, pobudza i integruje dzięki podejmowaniu wspólnych działań na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju „Solnej Doliny” jest dokumentem wypracowanym przy aktywnym udziale lokalnej społeczności. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w jej współtworzenie. Dzięki Państwa zaangażowaniu powstał dokument, który wpisuje się w realne potrzeby naszego obszaru oraz odzwierciedla lokalne problemy i aspiracje, w sposób zrozumiały dla wszystkich mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy uchwały podjęte na XLI Walnym Zgromadzeniu Członków.