Konsultacyjne spotkania warsztatowe  w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 za nami

W dniach: 20, 21, 22, 26, 27 i 28 lipca br. odbyły się konsultacyjne spotkania warsztatowe  w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, które przeprowadzone zostały we wszystkich 6 gminach członkowskich Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”.

W celu poinformowania  mieszkańców obszaru o spotkaniach zostały zamieszczone ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin oraz przekazane  tzw. „okólniki” dla mieszkańców wsi.  Do lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych, sołtysów, przedstawicieli  jst., przedsiębiorców – dostarczone zostały indywidualne zaproszenia. Na stronach www LGD i urzędów gmin oraz fanpage LGD – zostały zamieszczone plakaty zapraszające na spotkania. Informacje o spotkaniach przekazywane były także mailowo,  przy wykorzystaniu bazy danych stowarzyszenia.

W spotkaniach udział wzięli radni, sołtysi, pracownicy sektora JST, przedstawiciele organizacji pozarządowych (w tym strażacy), przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Cieszy fakt, iż w spotkaniach aktywnie uczestniczyła również młodzież.

Spotkania przeprowadzane były w celu uzyskania informacji o aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru. Podczas spotkań analizowaliśmy potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru gmin członkowskich. Przeprowadziliśmy również analizy słabych i mocnych stron obszaru, szans i zagrożeń. Na spotkaniach wspólnie z mieszkańcami omawialiśmy zagadnienia związane z innowacyjnością, cyfryzacją, środowiskiem i klimatem, a także zmianami demograficznymi oraz możliwościami wspólnej, partnerskiej realizacji przedsięwzięć i projektów w ramach LSR. Pojawiły się także wstępne pomysły przedsięwzięć, jakie można zrealizować w ramach nowej strategii. Podczas ożywionej dyskusji staraliśmy się określić kierunki i cele, na których należałoby się skupić przy jej tworzeniu.    

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i wiele cennych i inspirujących uwag. Państwa sugestie i pomysły są podstawą do tworzenia nowej strategii. Dziękujemy także wszystkim osobom, które wspierały nas podczas organizacji spotkań.

Poniżej zamieszczamy protokoły z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

W przypadku wątpliwości lub uwag do zawartych w protokołach zapisów prosimy o zgłaszanie zmian na zamieszczonym poniżej formularzu – w wersji elektronicznej na adres: solnadolina@wp.pl lub osobiście: ul. Kościelna 5, 62-650 Kłodawa.