Forum społeczne jako narzędzie partycypacyjnego budowania LSR

W dniu 12 grudnia 2022 roku w gościnnym Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie Odbyło się forum społeczne dla mieszkańców naszego obszaru.

Forum umożliwiło prezentację wypracowanych podczas spotkań warsztatowych zapisów LSR oraz ich konsultację w zakresie problemów obszaru i metod ich rozwiązania. Podczas forum uczestnicy zgłaszali swoje uwagi do przedstawionego materiału. Doprecyzowywali poszczególne cele i dokonali przesunięć pomiędzy obszarami problemowymi, przeformatowując brzmienie poszczególnych zapisów. Dokonali również analizy celów i wskaźników wstępnie określonych podczas społecznych konsultacji, a także kryteriów wyboru operacji, zasad monitoringu i ewaluacji oraz skutecznej komunikacji. Zgłaszane propozycje zostały podczas Forum poddane głosowaniu, a ich ostateczne zapisy  zostały skonsultowane poprzez panel konsultacyjny z mieszkańcami obszaru.