Kryteria wyboru operacji innych niż granty:

Karta oceny formalnej

Karta oceny zgodności z LSR – wersja V – część ogólna

Karta oceny zgodności z LSR – wersja V – część szczegółowa

Karta oceny według lokalnych kryteriów_podejmowanie działalności gospodarczej_3z

Karta oceny według lokalnych kryteriów – rozwijanie działalności/2z

Karta oceny według lokalnych kryteriów – infrastruktura >50 tys. zł/2z

 

 

 

Kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Projektu Grantowego:

Karta oceny formalnej_GRANTY

Karta oceny zgodności z Programem

Karta oceny zgodności z LSR

Karta oceny według lokalnych kryteriów

 

Kryteria wyboru operacji własnych:

Karta oceny zgodności z Programem

Karta oceny zgodności według lokalnych kryteriów wyboru