Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 1/2016

Powiększ obraz
W dniu 07 grudnia 2016 roku na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  złożonych w ramach naboru nr 1/2016.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia protestu.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy informacji o wyniku wyboru listem poleconym. Protest wnoszony jest za pośrednictwem LGD „Solna Dolina” i rozpatrywany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Protest zawierać musi wskazanie kryteriów wyboru, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia protestu znajdują się w procedurze wyboru i  oceny operacji w ramach LSR nr 02/2015/1z, udostępnionej na stronie internetowej www.solnadolina.eu, w zakładce: „Procedury” oraz dostępnej w biurze LGD „Solna Dolina”: Kłodawa ul. Kościelna 5/15.

W załączeniu wzór protestu.

Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 1/2016

Lista operacji wybranych – nabór 1/2016

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 07.12.2016

Wzór protestu