Ocena i wybór operacji do finansowania – nabór 6/2017

Powiększ obraz

W dniu 24 listopada 2017 roku na posiedzeniu Rada Stowarzyszenia „Solna Dolina” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 6/2017.

W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku negatywnej oceny operacji pod względem zgodności z LSR, niewybrania operacji do finansowania, nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia protestu.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy informacji o wyniku wyboru listem poleconym. Protest wnoszony jest w formie pisemnej za pośrednictwem LGD „Solna Dolina” i rozpatrywany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Protest zawierać musi wskazanie kryteriów wyboru, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem lub w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR wraz z uzasadnieniem.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

  • oznaczenie Zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;
  • oznaczenie wnioskodawcy – numer identyfikacyjny wnioskodawcy
  • numer WoPP – indywidualny znak sprawy
  • wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza lub wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca, nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
  • wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
  • podpis wnioskodawcy, lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia protestu znajdują się w procedurze wyboru i  oceny operacji w ramach LSR nr 02/2015/2z, udostępnionej na stronie internetowej www.solnadolina.eu, w zakładce: „Procedury” oraz dostępnej w biurze LGD „Solna Dolina”: Kłodawa ul. Kościelna 5/15.

W załączeniu wzór protestu.

Lista operacji zgodnych z LSR.6_17.pdf

Lista operacji wybranych. 6_17.pdf

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 24.11.2017.pdf

Wzór protestu.pdf