Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2018 – podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Podejmowanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 04.05.2018 – 17.05.2018

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Ogłoszenie numer 8/2018

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:
Przedsięwzięcie 1.1.1
Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw
Termin składania wniosków: 04.05.2018 – 17.05.2018
Forma wsparcia: PREMIA
Wysokość wsparcia: 80 000 zł
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 240 000 zł
Zakres tematyczny naboru: Podejmowanie działalności gospodarczej
Zakres tematyczny  jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 2a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami.
Minimalne wymagania: Operacjami wybranymi przez Radę mogą być tylko te operacje, które podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzyskały ocenę końcową wynoszącą co najmniej 6 punktów.
Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:
Cel ogólny 1: Wzrost aktywności gospodarczej obszaru „Solnej Doliny”
Cel szczegółowy 1.1: Wzrost ilości miejsc pracy na terenie „Solnej Doliny”
Przedsięwzięcie 1.1.1: Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw
Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach w formie dokumentu papierowego oraz w 2 egzemplarzach wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego, bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę pisemnie upoważnioną) w biurze LGD ul. Kościelna 5, pokój nr 15, 62-650 Kłodawa, w terminie wskazanym w ogłoszeniu – od poniedziałku do piątku, w godz.: 9.00 – 15.00.
Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie zgodnie z Informacją o wymaganych dodatkowych dokumentach potwierdzających spełnianie kryteriów wyboru dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej (jeśli dotyczy).
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, biznesplan, wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia  „Solna Dolina” i na stronie internetowej LGD: www.solnadolina.eu,
Dodatkowe informacje
Informacje na temat naboru i warunków udzielenia wsparcia oraz doradztwo indywidualne w ramach przygotowania wniosku o przyznanie pomocy świadczone jest w biurze LGD ul. Kościelna 5, pokój nr 15, 62-650 Kłodawa,
Informacji telefonicznych udzielają:
Beata Mruk, tel.: 603 994  142
Magdalena Fabiniak, tel.: 603 994  142
1. Wniosek i załączniki:
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz  
3) Biznesplan (wersja 3z)
 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz
4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

2. Dodatkowe wymagane załączniki:

1) Uzasadnienie innowacyjności – podejmowanie działalności – załącznik nr 1

Uzasadnienie innowacyjności_podejmowanie działalności

2) Informacja o wymaganych dodatkowych dokumentach potwierdzających spełnianie kryteriów wyboru dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej – załącznik nr 2

Informacja o dodatkowych dokumentach_podejmowanie działalności

3) Oświadczenie Wnioskodawcy o udzielaniu informacji – załącznik nr 3

Oświadczenie o udzielaniu informacji

4) Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 4

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

3. Pozostałe:

1) Kryteria oceny formalnej

Kryteria oceny formalnej

2) Kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, w tym zgodności z Programem – część ogólna i szczegółowa – wersja 4

Kryteria oceny zgodności z LSR – część ogólna

Kryteria oceny zgodności z LSR – część szczegółowa

3) Kryteria oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – wersja 2z

Kryteria wyboru wg lokalnych kryteriów

4) Procedura ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 01/2015/3z

Procedura ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 01/2015/3z

5) Procedura wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/3z.

 Procedura wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/3z

6) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki