Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić na XXXIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 30 marca 2022 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

     W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego zostanie zachowany obowiązujący dystans społeczny oraz zapewniony płyn do dezynfekcji rąk.

Prosimy również o zabezpieczenie we własnym zakresie maseczek ochronnych.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego  za 2021 rok.   
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz z uchwałą.  
 7. Podjęcie uchwały nr 1(117)/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały nr 2(118)/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu
  w roku 2021 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.
 9. Podjęcie uchwały nr 3(119)/2022 w sprawie zatwierdzenia Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2021 r.
 10. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie  Walnego Zgromadzenia Członków

W załączeniu projekty uchwał oraz raport ewaluacyjny