Jarmark Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna

22 sierpnia 2021 roku Stowarzyszenie „Solna Dolina” było organizatorem Jarmarku Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tegoroczny Jarmark odbył się  w Chodowie.

Jarmark cieszy się już kilkunastoletnią tradycją. Wydarzenie służy upowszechnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego, integracji społecznej, a także przyczynia się do wsparcia lokalnych inicjatyw, utrwaleniu dialogu i współpracy oraz promocji lokalnych twórców i organizacji pozarządowych. Podczas tegorocznego Jarmarku tradycyjnie zorganizowany został „Przegląd dziedzictwa kulinarnego regionu”. Celem przeglądu jest ochrona i kultywowanie tradycji ludowej, prezentacja kuchni regionalnej, promocja potraw autentycznych i tradycyjnych, upowszechnianie tradycyjnych przepisów. W tegorocznym przeglądzie udział wzięli: Koło Gospodyń Wiejskich Grzegorzew, Koło Gospodyń Wiejskich w Długim gm. Chodów, Koło Gospodyń Wiejskich w Studzieniu gm. Chodów, Sołectwo Aleksandrów gm. Chodów, Sołectwo Chodów, a także rękodzielnicy: p. Longina Nowakowska gm. Chodów, p. Martyna Dębska-Kacprzak gm. Chodów, p. Luiza Maciejewska gm. Chodów, p. Renata Męczekalska gm. Kłodawa, p. Edyta Stanecka gm. Kłodawa, p. Julia Kosmalska-Ostróżka gm. Kłodawa.

Na stoiskach lokalnych twórców podziwiać można było oryginalne hafty, prace szydełkowe, własnoręcznie wykonaną biżuterię, zabawki, chusty i zapachowe świece.

Dzięki lokalnemu podejściu we wdrażaniu Programu Leader na obszarze gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”, nastąpiło widoczne wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja lokalnych środowisk, zapewnienie zachowania dziedzictwa kulturowego, ale przede wszystkim społeczna integracja. Potencjał Leaderowskiej „Solnej Doliny” jest – i nadal może być wykorzystywany – dzięki ludziom zaangażowanym w jego funkcjonowanie, dzięki przedsięwzięciom, które przyczyniają się do rozwoju kapitału ludzkiego, powstawaniu nowych firm, wspieraniu integracji środowisk i rozwoju usług dla przedsiębiorczości. Połączenie w działaniu lokalnych liderów pokazuje każdego dnia, że kluczem do sukcesu jest odnalezienie tego, co łączy mieszkańców obszaru i stanowi o jego sile. Dzięki tej współpracy, takie inicjatywy jak Jarmark Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, są bowiem połączeniem wysiłku, odwagi i wzajemnej współpracy. Wspólnie podejmowane działania wzmacniają i promują nasz region nie tylko na skalę powiatu, czy gminy, ale również na skalę kraju i Europy.

Dziękujemy wszystkim wystawcom za zaangażowanie i przygotowanie wspaniałych ekspozycji.