Konsultacje społeczne – zmiana w LSR

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia „Solna Dolina” wystąpił do Samorządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem
o przeliczenie dostępnych środków finansowych we wszystkich przedsięwzięciach w walucie EUR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Przeliczenie dostępnych środków pozwoli na optymalne wykorzystanie środków finansowych wskazanych
w § 4 ust. 1 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
nr 00005-6933-UM1510007/15 zawartej w dniu 15.05.2016 roku, w związku z możliwością uwzględnienia różnic kursowych.

Po uwzględnieniu przeliczonych różnic kursowych budżet LSR wzrósł o ponad 620 00,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na działania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W związku z koniecznością przeliczenia budżetu LSR z PLN na Euro oraz możliwością wykorzystania powstałych oszczędności zmianie uległy zapisy LSR w zakresie budżetu i planu działania.

Zgodnie z Procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “Solna Dolina” nr 04/2015/1z przystępujemy do społecznych konsultacji.

Poniżej przekazujemy Państwu zakres proponowanych zmian. Proponowane zmiany wyróżnione zostały zielonym kolorem.

Dodatkowo konsultacjom poddajemy propozycję zmiany zapisów dotyczących realizacji Projektu współpracy „Dobre bo nasze” (DBN) (dodatkowy limit 3%). Proponujemy dokonania wykreślenia z opisu wskaźników Projektu współpracy, celem zwiększenia elastyczności jego realizacji w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Część zaplanowanych działań opierała się na zadaniach edukacyjnych i doradczych, które w aktualnej sytuacji nie są możliwe do przeprowadzenia (zmieniany tekst w załączeniu. Proponowany zapis do usunięcia z LSR, wyróżniony został kolorem czerwonym z przekreśleniem.

Zmiany należy zgłaszać do dnia 17 listopada 2020 roku do godz. 10:00 na zamieszczonym poniżej formularzu – wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: solnadolina@wp.pl