Ogłoszenie o naborze wniosków nr 18/2022 – rozwijanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Rozwijanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 15.02.2022 – 28.02.2022

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Ogłoszenie numer 18/2022

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.1.2
Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw

Termin składania wniosków15.02.2022 – 28.02.2022

Forma wsparcia: REFUNDACJA

Minimalna wartość operacji: 50 000 zł

Intensywność wsparcia: do 70%

Wysokość wsparcia: do 300 000 zł

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 75 421,91 € (301 687,64 PLN)

Wartość limitu wskazana w ogłoszeniu została przyjęta po kursie stałym 4,00 PLN/EUR, natomiast Zarząd Województwa dokona przeliczenia limitu po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Zakres tematyczny naboru: Rozwijanie działalności gospodarczej

Zakres tematyczny jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 2c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami.

Minimalne wymagania: Operacjami wybranymi przez Radę mogą być tylko te operacje, które podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzyskały ocenę końcową wynoszącą co najmniej 6 punktów

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 1: Wzrost aktywności gospodarczej obszaru „Solnej Doliny”

Cel szczegółowy 1.1:Wzrost ilości miejsc pracy na terenie „Solnej Doliny”

Przedsięwzięcie 1.1.2: Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach w formie dokumentu papierowego oraz w 2 egzemplarzach wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego, bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę pisemnie upoważnioną) w biurze LGD ul. Kościelna 5, pokój nr 15, 62-650 Kłodawa, w terminie wskazanym w ogłoszeniu – od poniedziałku do piątku, w godz.: 9.00 – 15.00.

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie zgodnie z Informacją o wymaganych dodatkowych dokumentach potwierdzających spełnianie kryteriów wyboru dla operacji w ramach rozwijania działalności gospodarczej (jeśli dotyczy).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, biznesplan, wzór oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa, wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania, wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia  „Solna Dolina” i  na stronie internetowej LGD: www.solnadolina.eu,

Dodatkowe informacje

Informacje na temat naboru i warunków udzielenia wsparcia oraz doradztwo indywidualne w ramach przygotowania wniosku o przyznanie pomocy świadczone jest w biurze LGD ul. Kościelna 5, pokój nr 15, 62-650 Kłodawa,

Informacji telefonicznych udzielają:

Beata Mruk, tel.: 603 994  142

Magdalena Fabiniak, tel.: 603 994  142

I. Wnioski i formularze:

1.      Wniosek o przyznanie pomocy i załączniki:

2. Formularz umowy o przyznaniu pomocy i załączniki:

3. Wniosek o płatność (wersja 4z)

II. Dodatkowe wymagane załączniki:

 1) Uzasadnienie innowacyjności – rozwijanie działalności gospodarczej – załącznik nr 1

Uzasadnienie innowacyjności_rozwijanie działalności

2) Informacja o wymaganych dodatkowych dokumentach potwierdzających spełnianie kryteriów wyboru dla operacji w ramach rozwijania działalności gospodarcze– załącznik nr 2

Informacja o wymaganych dodatkowych dokumentach

3) Oświadczenie Wnioskodawcy o udzielaniu informacji – załącznik nr 3

Załącznik nr 3 – udzielanie informacji

4) Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 4

Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych

3. Pozostałe:

1) Kryteria oceny formalnej

Kryteria oceny formalnej

2) Kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, w tym zgodności z Programem – część ogólna i szczegółowa – wersja 5

Karta oceny zgodności z LSR cześć ogólna – wersja 5

Karta oceny zgodności z LSR cześć szczegółowa – wersja 5

3) Kryteria oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – wersja 2z

Kryteria oceny wg lokalnych kryteriów

4) Procedura ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 01/2015/4z

Procedura ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia Solna Dolina nr 01/2015/4z

5) Procedura wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/4z.

Procedura wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/4z