Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej


loga
Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na „Budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Wnioski składać można w terminie 09.11.2016 – 22.11.2016
Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Ogłoszenie numer 3/2016

 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:
 Przedsięwzięcie 2.1.1
Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku
i integracji
oraz
Przedsięwzięcie 2.1.2
Budowa i wzbogacenie infrastruktury turystycznej

 

Termin składania wniosków: 09.11.2016 – 22.11.2016

Forma wsparcia: REFUNDACJA

Intensywność wsparcia:

 • jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%
 • podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia
  2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – 70%
 • pozostałe – 80%,

Wysokość wsparcia: do 300 000 zł (jednostki sektora finansów publicznych: bez limitu)

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 800 000 zł

Zakres tematyczny naboru: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Zakres tematyczny jest zgony z § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami.

Minimalne wymagania: Operacjami wybranymi przez Radę mogą być tylko te operacje, które podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzyskały ocenę końcową wynoszącą co najmniej 6 punktów

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego „Solnej Doliny”

Cel szczegółowy 2.1: Poprawa dostępności i stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej oraz obiektów służących integracji i aktywizacji

Przedsięwzięcie:

2.1.1: Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji

2.1.2: Budowa i wzbogacenie infrastruktury turystycznej

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach w formie dokumentu papierowego oraz w 2 egzemplarzach wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego, bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę pisemnie upoważnioną) w biurze LGD ul. Kościelna 5, pokój nr 15, 62-650 Kłodawa, w terminie wskazanym w ogłoszeniu – od poniedziałku do piątku,
w godz.: 9.00 – 15.00.

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie zgodnie z Informacją o wymaganych dodatkowych dokumentach potwierdzających spełnianie kryteriów wyboru dla operacji w ramach budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (jeśli dotyczy).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania, wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia  „Solna Dolina” i  na stronie internetowej LGD: www.solnadolina.eu,

Dodatkowe informacje

Informacje na temat naboru i warunków udzielenia wsparcia oraz doradztwo indywidualne w ramach przygotowania wniosku o przyznanie pomocy świadczone jest w biurze LGD ul. Kościelna 5, pokój nr 15, 62-650 Kłodawa,

Informacji telefonicznych udzielają:

Beata Mruk, tel.: 603 994  142

Magdalena Fabiniak, tel.: 603 994  142

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – otwórz

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

4) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – otwórz

9) Narzędzia pomocnicze:

 • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

Dodatkowe wymagane załączniki:

1. Uzasadnienie innowacyjności – infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna, lub kulturalna

Uzasadnienie innowacyjności_infrastruktura

2. Informacja o wymaganych dodatkowych dokumentach potwierdzających spełnianie kryteriów wyboru dla operacji w ramach budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Informacja o dokumentach – infrastruktura

Pozostałe:

1. Kryteria oceny formalnej

Karta oceny formalnej

2. Kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, w tym zgodności z Programem – część ogólna i szczegółowa

Karta oceny zgodności z LSR_część ogólna_inne niż granty

Karta oceny zgodności z LSR część szczegółowa_inne niż granty

3. Kryteria oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru

Karta oceny wg kryteriów – infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna

4. Procedura ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 01/2015/1z

Procedura nr 01/2015/1z ogłaszania i przeprowadzania naboru wniosków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

5. Procedura wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/1z.

Procedura nr 02/2015/1z wyboru i oceny operacji ramach LSR

6. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

7. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020