Rekrutacja do projektu: „Zielony zakątek – tworzę, świadomie dbam, odpoczywam”

logo

Stowarzyszenie „Solna Dolina” oraz Grupa nieformalna Eco – patrol

Informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do Projektu:
„Zielony zakątek – tworzę, świadomie dbam, odpoczywam”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie:

 od 18 kwietnia 2016 r. do 02 maja 2016 r.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w

Biurze Stowarzyszenia przy ul. Kościelnej 5, pokój nr 15,  62-650 Kłodawa

e-mail: solnadolina@wp.pl

tel.: 603 99 41 42

Przewidziane działania w projekcie skierowane są do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Kłodawa.

Głównym celem Projektu jest:

Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i ukształtowanie postaw ekologicznych oraz promowanie zasad zrównoważonego rozwoju wśród 30 uczestników w okresie od 04 maja 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku poprzez spotkania informacyjne, warsztaty oraz spotkanie integracyjne.

W ramach Projektu oferujemy:

  • Spotkanie informacyjne uczestników projektu z zakresu propagowania aktywnych postaw proekologicznych
  • Cykl warsztatów ekologiczno-ogrodniczych i zajęcia praktyczne
  • Spotkanie integracyjne uczestników projektu

Udział w projekcie jest bezpłatny

W przypadku dużej liczby zgłoszeń Realizator Projektu dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji pod warunkiem uprzedniego umieszczenia informacji o tym fakcie za pośrednictwem stron internetowych oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie biura Stowarzyszenia..

Zgłoszenie do udziału w Projekcie będzie odbywać się na podstawie wypełnionej przez uczestnika deklaracji uczestnictwa w Projekcie W przypadku osób niepełnoletnich – warunkiem przystąpienia do Projektu jest pisemna zgoda obojga rodziców/prawnych opiekunów na udział w Projekcie.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i dostarczenie do biura Stowarzyszenia „Solna Dolina” deklaracji uczestnictwa – osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia lub pocztą tradycyjną.

O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje kolejność dokonywanych zgłoszeń.

Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą na listę rekrutacyjną według daty ich wpływu.

Zgłoszenia na podstawową listę rekrutacyjną będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestników. Zgłoszenia które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej.

Zgłoszenia, które wpłyną po zakończeniu rekrutacji zostaną złożone do akt Projektu bez rozpatrzenia.

Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur.

Każdy uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

  • Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
  • W przypadku dzieci i młodzieży – niezbędna jest pisemna zgoda obojga rodziców lub prawnego opiekuna na udział małoletniego w Projekcie oraz wykorzystanie wizerunku w związku z realizacją Projektu.

Dodatkowe informacje pod nr Tel. : 603 99 41 42

W załączeniu do pobrania:  deklaracja uczestnictwa w Projekcie

oswiadczenie-dane osobowe Formularz zgloszeniowy osoby małoletniej