Rozpoczynamy prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2027

Operacja pn. wsparcie przygotowawcze mająca na celu realizację planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014-2020.

Zapraszamy mieszkańców gmin, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawicieli władz lokalnych na KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Spotkania przeprowadzane będą na terenie wszystkich gmin członkowskich, w celu uzyskania informacji o aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru. Poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru (w tym analizie słabych i mocnych stron obszaru, szans i zagrożeń), a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań, określających kierunki wsparcia i założenia rozwoju obszaru jakie zostaną uwzględnione w Lokalnej Strategii Rozwoju. Na spotkaniach wspólnie z mieszkańcami chcemy omówić zagadnienia związane z innowacyjnością, cyfryzacją, środowiskiem i klimatem, zmianami demograficznymi oraz możliwościami wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

Poniżej harmonogram planowanych spotkań.