Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów

Powiększ obraz

W dniu 30 marca 2017 roku w biurze Stowarzyszenia „Solna Dolina” odbyło się spotkanie informacyjne dla Beneficjentów działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Na spotkaniu omówione zostały zapisy Umów o przyznanie pomocy podpisanych przez Beneficjentów. Zwrócono uwagę na wymogi związane z realizacją Biznesplanów, w tym w zakresie rzetelnej realizacji zestawień rzeczowo – finansowych oraz osiągnięcia celów, wskaźników i  zakładanego ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktów, usług i towarów.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne oraz wzory zasad wizualizacji wraz  z opisem identyfikacji wizualnej materiałów informacyjno-promocyjnych w zakresie spełniania obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD.

Kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak pogratulowała Beneficjentom podpisania umów i życzyła sprawnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć i powodzenia w podjętej działalności. Prosiła także, aby pozostawali w kontakcie z biurem na etapie realizacji operacji, w celu rozwiązywania ewentualnych problemów, które mogą się pojawić. Wyraziła również nadzieję,  że zapoczątkowana współpraca będzie się w przyszłości rozwijać dla dobra naszej lokalnej społeczności.