Szkolenie Rady – Kryteria wyboru operacji a stopień realizacji celów i wskaźników

W dniu 29 listopada 2018 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym „Maja” w Cząstkowie odbyło się piąte szkolenie członków organu decyzyjnego. Tym razem tematyka szkolenia dotyczyła kryteriów wyboru operacji oraz stopnia realizacji celów i wskaźników, a uczestniczyli w nim zarówno Członkowie Rady jak i Członkowie Zarządu.  Szkolenie prowadziła kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak.

Prowadząca przypomniała zasady i metodykę postępowania w procesie oceny i wyboru projektów do finansowania w kontekście stosowania lokalnych kryteriów wyboru. Uczestnicy dyskutowali także nad adekwatnością kryteriów wyboru operacji, jako instrumentu przyczyniającego się do osiągnięcia celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Solna Dolina”.

Na zakończenie szkolenia kierownik biura p. Magdalena Fabiniak przedstawiła poziom osiągnięcia tzw. „kamieni milowych” każdego ze wskaźników produktu na koniec 2018 roku.

Uczestnicy szkolenia z zadowoleniem przyjęli informację, że nasza LGD osiągnęła niemalże 100% realizacji zarówno wskaźników produktu (tylko jeden wskaźnik osiągnięty na poziomie 86%) jak i realizacji budżetu (w trzech przypadkach poziom realizacji budżetu na poziomie ok. 90%) . Zgodnie bowiem z zapisami Umowy ramowej, jeżeli LGD do 31 grudnia 2018 roku osiągnie co najmniej 60% każdego ze wskaźników produktu oraz wykorzysta co najmniej 80% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2018, może uzyskać dodatkowe bonusowe wsparcie finansowe w wysokości do 1 000 000 zł.

Pozostaje nam z nadzieją czekać na dostępność środków w ramach programu.