Zaproszenie na XL Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić na XL Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 22 marca 2023 roku o godz. 13:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2022 rok.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za rok 2022 wraz z uchwałą.
 7. Podjęcie uchwały nr 1(120)/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały nr 2(121)/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu
  w roku 2022 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.
 9. Podjęcie uchwały nr 3(122)/2023 w sprawie zatwierdzenia Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2022 r.
 10. Omówienie zmian w statucie: dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych oraz do Regulaminu konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.
 11. Podjęcie uchwały nr 4(123)/2023 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 12. Podjęcie uchwały nr 5(124)/2023 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 13. Podjęcie uchwały nr 6(125)/2023 w sprawie odwołania Członków Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 14. Podjęcie uchwały nr 7(126)/2023 w sprawie wyboru Członków Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 15. Podjęcie uchwały nr 8(127)/2023 w sprawie uzupełniającego wyboru Członka Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 16. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków.

W załączeniu projekty uchwał oraz raport ewaluacyjny: