Zaproszenie na XLIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” – p. Magdalena Bawej ma zaszczyt zaprosić

na XLIII Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 03 czerwca 2024 roku

o godz. 14:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

      PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Prezentacja zasad (polityk) horyzontalnych w kontekście RLKS.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego  za 2023 rok.   
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania  finansowego za rok 2023 wraz z uchwałą.  
 8. Podjęcie uchwały nr 1(135)/20224 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia.
 9. Podjęcie uchwały nr 2(136)/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2023 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.
 10. Podjęcie uchwały nr 3(137)/2024 w sprawie zatwierdzenia Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2023 r.
 11. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie  Walnego Zgromadzenia Członków.
W załączeniu projekty uchwał i raport z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju