Zaproszenie na XXXVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić na XXXVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 22 czerwca 2021 roku, o godz. 13:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

     W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego zostanie zachowany obowiązujący dystans społeczny oraz zapewniony płyn do dezynfekcji rąk. Prosimy również o zabezpieczenie we własnym zakresie maseczek ochronnych.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2020 rok.   
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania  finansowego za rok 2020 wraz
  z uchwałą.  
 7. Podjęcie uchwały nr 1(113)/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały nr 2(114)/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2020 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.
 9. Podjęcie uchwały nr 3(115)/2021 w sprawie zatwierdzenia Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2020 r.
 10. Podanie do wiadomości przyjętych przez Zarząd aktualizacji LSR Stowarzyszenia „Solna Dolina” będącej wynikiem przewalutowania budżetu LSR w walucie EURO oraz dodatkowych środków.
 11. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie  Walnego Zgromadzenia Członków.

W załączeniu projekty uchwał: