XXXVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 22 czerwca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXVII Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

  1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
  2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
  3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
  4. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
  5. Barański Tomasz – Skarbnik Zarządu
  6. Pochylski Marcin – Sekretarz Zarządu
  7. Głowacz Artur – Członek Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków podjęło również uchwały o zatwierdzeniu Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2020 r.

Prezes Zarządu – p. Magdalena Bawej przedstawiła zebranym informację o przyjętej przez Zarząd aktualizacji LSR Stowarzyszenia „Solna Dolina” będącej wynikiem przyznania dodatkowych środków na realizację podziałania 19.2. oraz o zrealizowanych w I półroczu 2020 naborach wniosków w ramach RLKS w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej oraz rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury. 

W załączeniu sprawozdania, Raport z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2020 r i uchwały podjęte na XXXVII Walnym Zgromadzeniu Członków.