Konferencja „Oblicza ekologii”

W dniu 12 czerwca 2023 roku, na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie odbyła się konferencja ekologiczna pn. „OBLICZA EKOLOGII”. Wydarzenie skierowane było do dzieci i młodzieży z obszaru naszego działania i połączone było z piknikiem ekologicznym. Konferencję poprowadziła p. Dorota Nowosielska, która na co dzień zajmuje się problematyką ochrony środowiska. Nad całością przedsięwzięcia pieczę sprawował p. Tomasz Barański – Prezes OSP w Kłodawie. Konferencja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, podziałanie 19.4 „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”, działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach PROW 2014-2020

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami segregacji odpadów oraz wpływu nieprawidłowego gospodarowania nimi na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Pani Dorota w sposób niezwykle ciekawy i angażujący dzieci i młodzież opowiadała, jak długi jest czas rozkładu poszczególnych surowców i dlaczego bardzo ważne jest nie tylko ograniczanie ich obecności w przyrodzie poprzez poddawanie ich recyklingowi, ale także odpowiednie – i odpowiedzialne – sortowanie. Tylko dzięki rozważnemu podejściu do odpadów, połączonemu z troską o środowisko, możemy zapobiec sytuacji, w której z naszej planety uczynimy za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat ogromne wysypisko śmieci. Podczas konferencji poruszono także tematykę odnawialnych źródeł energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w relatywnie krótkim czasie. Uczestnicy konferencji uzyskali  wiele ciekawych informacji na temat zrównoważenia środowiskowego rozumianego jako przestrzeganie zasad korzystania z zasobów, które ani nie wyczerpują środowiska naturalnego, ani nie zanieczyszczają go poza zdolność do rekompensowania lub zastępowania zmian. W obliczu kryzysu klimatycznego potrzeba podjęcia i preferowania działań korzystnie wpływających na środowisko jest niezwykle istotne.