Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny przez Radę złożonych w ramach naboru nr 7/2017/G

W związku z zakończoną zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych nr 07/2015/2z oceną formalną i wpłynięciem uzupełnień od Grantobiorców w załączeniu  Lista wniosków ze wskazaniem wniosków zakwalifikowanych do dalszej oceny.

Jednocześnie informujemy, że I posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” w sprawie rozpatrzenia, oceny zadań i utworzenia listy rankingowej odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 roku, godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, sala nr 13, a II posiedzenie Rady w sprawie podjęcia decyzji o wyborze zadań do finansowania w dniu 28 czerwca 2017 roku, godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, sala nr 13.

Wnioski zakwalifikowane do dalszej oceny – 7/2017/G

 

Ogłoszenie numer 7/2017/G

 dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

 Przedsięwzięcie 3.1.3
Renowacja obiektów zabytkowych

 1. Termin składania wniosków: 09.05.2017 – 22.05.2017
 2. Forma wsparcia: Refundacja
 3. Intensywność pomocy
 • Poziom dofinansowania dla jst. wynosi do 63,63 % kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu
 • Poziom dofinansowania dla pozostałych wynosi do 95% kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu.

Maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jednego Grantobiorcę, w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD, wynosi 100 000,00 zł.

Wartość każdego zadania nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych. Wysokość każdego grantu udzielonego na podstawie umowy o powierzenie grantu nie może być wyższa niż 47 500,00 i niższa niż 5 tys. złotych.

 1. Kwota dostępna w ramach ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu: 50 000 zł
 2. Ramy czasowe realizacji przez grantobiorców zadań w ramach projektów grantowych: do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.
 3. Zakres tematyczny projektu grantowego: Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Zadania realizowane w ramach projektu grantowego są zgodne z zakresem z § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

 

 1. Minimalne wymagania: Zadaniami wybranymi przez Radę mogą być tylko te, które podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzyskały ocenę końcową wynoszącą co najmniej 6 punktów.
 2. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
 • Renowacja zabytków lub poddanie zabytków pracom konserwatorskim.
 1. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:
 • Cel ogólny 3: Wzrost świadomości i tożsamości kulturowej społeczeństwa
 • Cel szczegółowy 3.1: Zwiększenie zainteresowania tradycją, historią obszaru i ochroną dziedzictwa przyrodniczego
 • Przedsięwzięcie 3.1.3: Renowacja obiektów zabytkowych
 • Wskaźniki: Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii – 1 szt.

10. Miejsce i tryb składania wniosków:

Grantobiorcy składają wnioski o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w formie dokumentu papierowego (spięte w teczkach lub skoroszytach) oraz w 2 egzemplarzach wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego, bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę pisemnie upoważnioną) w biurze LGD ul. Kościelna 5, pokój nr 15, 62-650 Kłodawa, w terminie wskazanym w ogłoszeniu – od poniedziałku do piątku, w godz.: 9.00 – 14.00.

Do wniosku o powierzenie grantu dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o powierzenie grantu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z instrukcją wypełnienia, wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu wraz z instrukcją wypełniania, wzór formularza umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru zadania przez LGD, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji zadania w ramach LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia  „Solna Dolina” i na stronie internetowej LGD: www.solnadolina.eu,

Dodatkowe informacje

Informacje na temat naboru i warunków udzielenia wsparcia oraz doradztwo indywidualne w ramach przygotowania wniosku o powierzenie grantu świadczone jest w biurze LGD, ul. Kościelna 5, pokój nr 15, 62-650 Kłodawa.

Informacji telefonicznych udzielają:

Beata Mruk, tel.: 603 994  142

Magdalena Fabiniak, tel.: 603 994  142

Wniosek i załączniki

1) Formularz wniosku o powierzenie grantu (wersja 1z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu 

3) Formularz umowy o powierzenie grantu (wersja 1z)

4) Formularz wniosku o rozliczenie grantu (wersja 1z)

5) Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu (wersja 1z)

6) Sprawozdanie merytoryczne

II. Pozostałe:

1) Kryteria oceny formalnej

2) Kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”,  w tym zgodności z Programem – część ogólna i szczegółowa

3) Kryteria oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru

4) Procedura naborów wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 06/2015/2z.

5) Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych  nr 07/2015/2z.

6) Zasady wizualizacji zadań grantowych Stowarzyszenia „Solna Dolina”