Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2018 – zachowanie dziedzictwa lokalnego

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Wnioski składać można w terminie: 04.05.2018 – 17.05.2018

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Ogłoszenie numer 10/2018

 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 3.1.3:

Renowacja obiektów zabytkowych

Termin składania wniosków: 04.05.2018 – 17.05.2018

Forma wsparcia: REFUNDACJA

Intensywność wsparcia:

  • jednostki sektora finansów publicznych: do 63,63%
  • podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – do 70%
  • pozostałe – do 80%,

Wysokość wsparcia: do 300 000 zł (jednostki sektora finansów publicznych: bez limitu)

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 103 183 zł

Zakres tematyczny naboru: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Zakres tematyczny jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami.

Minimalne wymagania: Operacjami wybranymi przez Radę mogą być tylko te operacje, które podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzyskały ocenę końcową wynoszącą co najmniej 6 punktów

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 3: Wzrost świadomości i tożsamości kulturowej społeczeństwa

Cel szczegółowy 3.1: Zwiększenie zainteresowania tradycją, historią obszaru i ochroną dziedzictwa przyrodniczego

Przedsięwzięcie:

3.1.3: Renowacja obiektów zabytkowych

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach w formie dokumentu papierowego oraz w 2 egzemplarzach wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego, bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę pisemnie upoważnioną) w biurze LGD ul. Kościelna 5, pokój nr 15, 62-650 Kłodawa, w terminie wskazanym w ogłoszeniu – od poniedziałku do piątku, w godz.: 9.00 – 15.00.

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie zgodnie z Informacją o wymaganych dodatkowych dokumentach potwierdzających spełnianie kryteriów wyboru dla operacji w ramach budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (jeśli dotyczy).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania, wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia  „Solna Dolina” i  na stronie internetowej LGD: www.solnadolina.eu,

Dodatkowe informacje

Informacje na temat naboru i warunków udzielenia wsparcia oraz doradztwo indywidualne w ramach przygotowania wniosku o przyznanie pomocy świadczone jest w biurze LGD ul. Kościelna 5, pokój nr 15, 62-650 Kłodawa,

Informacji telefonicznych udzielają:

Beata Mruk, tel.: 603 994  142

Magdalena Fabiniak, tel.: 603 994  142

  1. Wniosek i załączniki:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) –otwórz

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

4) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórzLink otwiera się w nowym oknie

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – otwórzLink otwiera się w nowym oknie

2. Dodatkowe wymagane załączniki:

 1) Uzasadnienie innowacyjności – zachowanie dziedzictwa lokalnego – załącznik nr 1

Uzasadnienie innowacyjności_zachowanie dziedzictwa

2) Informacja o wymaganych dodatkowych dokumentach potwierdzających spełnianie kryteriów wyboru dla operacji w ramach rzachowania dziedzictwa lokalnego –  załącznik nr 2

Informacja o dodatkowych dokumentach

3) Oświadczenie Wnioskodawcy o udzielaniu informacji – załącznik nr 3

Oświadczenie o udzielaniu informacjiLink otwiera się w nowym oknie

4) Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 4

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowychLink otwiera się w nowym oknie

3) Pozostałe:

1) Kryteria oceny formalnej

Kryteria oceny formalnejLink otwiera się w nowym oknieLink otwiera się w nowym oknie

2) Kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, w tym zgodności z Programem – część ogólna i szczegółowa – wersja 4

Kryteria oceny zgodności z LSR – część ogólnaLink otwiera się w nowym oknieLink otwiera się w nowym oknie

Kryteria oceny zgodności z LSR – część szczegółowaLink otwiera się w nowym oknie

3) Kryteria oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – wersja 2z

Kryteria oceny wg-lokalnych kryteriów

4) Procedura ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 01/2015/3z

Procedura ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 01/2015/3zLink otwiera się w nowym oknieLink otwiera się w nowym oknie

5) Procedura wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/3z.

 Procedura wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/3zLink otwiera się w nowym oknie

6) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Planowane do osiągnięcia cele oraz-wskaźniki