Ogłoszenie o naborze wniosków nr 20/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Podejmowanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 25.07.2023 – 07.08.2023

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Ogłoszenie numer 20/2023

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.1.1
Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw

Termin składania wniosków: 25.07.2023 – 07.08.2023

Forma wsparcia: PREMIA

Wysokość wsparcia: 80 000 zł

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 60 819,93 € (243 279,72 PLN)

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia: ostateczny termin realizacji operacji i złożenia wniosku o płatność II transzy: 30.06.2024 roku.

Wartość limitu wskazana w ogłoszeniu została przyjęta po kursie stałym 4,00 PLN/EUR, natomiast Zarząd Województwa dokona przeliczenia limitu po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Zakres tematyczny naboru: Podejmowanie działalności gospodarczej

Zakres tematyczny  jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 2a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami.

Minimalne wymagania: Operacjami wybranymi przez Radę mogą być tylko te operacje, które podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzyskały ocenę końcową wynoszącą co najmniej 6 punktów.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 1: Wzrost aktywności gospodarczej obszaru „Solnej Doliny”

Cel szczegółowy 1.1:Wzrost ilości miejsc pracy na terenie „Solnej Doliny”

Przedsięwzięcie 1.1.1: Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach w formie dokumentu papierowego oraz w 2 egzemplarzach wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego, bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę pisemnie upoważnioną) w biurze LGD ul. Kościelna 5, pokój nr 15, 62-650 Kłodawa, w terminie wskazanym w ogłoszeniu – od poniedziałku do piątku, w godz.: 9.00 – 15.00.

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie zgodnie z Informacją o wymaganych dodatkowych dokumentach potwierdzających spełnianie kryteriów wyboru dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej (jeśli dotyczy).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, biznesplan, wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Solna Dolina” i na stronie internetowej LGD: www.solnadolina.eu.

Dodatkowe informacje

Informacje na temat naboru i warunków udzielenia wsparcia oraz doradztwo indywidualne w ramach przygotowania wniosku o przyznanie pomocy świadczone jest w biurze LGD ul. Kościelna 5, pokój nr 15, 62-650 Kłodawa.

Informacji telefonicznych udzielają:

Beata Mruk, tel.: 603 994  142

Magdalena Fabiniak, tel.: 603 994  142

IWnioski i formularze:

1.      Wniosek o przyznanie pomocy i załączniki:

WoPP​_19​_2​_P​_5z​_Premia.xlsx 0.19MB

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z.pdf 0.72MB

Instrukcja​_do​_Wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_192​_P​_5​_z.pdf 0.50MB

Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.20MB


Biznesplan​_192​_P​_5​_z.pdf 0.47MB

Biznesplan​_19​_2​_P​_5​_z.docx 0.13MB

Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z.xlsx 0.03MB

Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.69MB

2Formularz umowy o przyznaniu pomocy i załączniki:

umowa​_192​_P​_6z.pdf 0.43MB
umowa​_192​_P​_6z.docx 0.11MB

zał​_nr​_1​_BP​_P​_umowa​_6z.pdf 0.49MB
zał​_nr​_1​_BP​_P​_umowa​_6z.docx 0.

zał​_nr​_2​_WykazDzialek​_192​_P​_umowa​_6z.xls 0.03MB

zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_192​_P​_umowa​_6z.pdf 0.19MB

zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_192​_P​_umowa​_6z.xlsx 0.12MB

zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z.pdf 0.22MB

zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z.docx 0.03MB

zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z.pdf 0.21MB
zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z.docx 0.03MB

zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z.pdf 0.17MB 

zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z.docx 0.03MB

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_192​_premie.pdf 0.18MB

Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych.pdf 0.14MB

Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.17MB

Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka.pdf 0.21MB

Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta.pdf 0.21MB

3. Wniosek o płatność (wersja 5z)

WoP​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.34MB
WoP​_19​_2​_P​_5z.xlsx 0.12MB

Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej​_5z.xlsx 0.04MB

IWoP​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.66MB

Spr​_z​_​_real​_BP​_5z.pdf 0.15MB

Spr​_z​_​_real​_BP​_5z.xlsx 0.03MB

Informacja​_pomocnicza​_do​_Sprawozdania​_z​_Biznesplanu.pdf 0.40MB

IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB

IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).xlsx 0.12MB

IMBP​_IPRO​_19​_2​_P​_InformPomocn​_20201221.pdf 0.71MB

 II. Dodatkowe wymagane załączniki:

1) Uzasadnienie innowacyjności – podejmowanie działalności – załącznik nr 1

2) Informacja o dodatkowych dokumentach – podejmowanie działalności  – załącznik nr 2

3) Oświadczenie Wnioskodawcy o udzielaniu informacji – załącznik nr 3

4) Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 4

3. Pozostałe:

1) Kryteria oceny formalnej

2) Kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, w tym zgodności z Programem – część ogólna – wersja 5

Karta oceny zgodności z LSR część szczegółowa – wersja 5

3) Kryteria oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru_wersja 3z

4) Procedura ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia Solna Dolina nr 01/2015/4z

5) Procedura wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/4z

6) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele oraz zakładane wskaźniki