Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G – budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury rekreacyjnej i obiektów służących integracji

Lista zadań do oceny przez Radę – nabór 1/2017/G

W dniu 22 maja 2017 roku zakończyliśmy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z Procedurą naborów wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 06/2015/2z dokonana została wstępna formalna weryfikacji wniosków. W załączeniu lista zadań do oceny przez Radę.

Lista wniosków przyjętych -1/2017/G.pdf

 

 

 

Ogłoszenie numer 1/2017/G

 dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 2.1.1
Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji

1. Termin składania wniosków: 09.05.2017 – 22.05.2017

2. Forma wsparcia: Refundacja

3. Intensywność pomocy

1) Poziom dofinansowania dla jst. wynosi do 63,63 % kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu

2) Poziom dofinansowania dla pozostałych wynosi do 95% kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu.

Maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jednego Grantobiorcę, w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD, wynosi 100 000,00 zł.

Wartość każdego zadania nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych. Wysokość każdego grantu udzielonego na podstawie umowy o powierzenie grantu nie może być wyższa niż 47 500,00 i niższa niż 5 tys. złotych.

4. Kwota dostępna w ramach ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu: 200 000 zł

5. Ramy czasowe realizacji przez grantobiorców zadań w ramach projektów grantowych: do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

6. Zakres tematyczny projektu grantowego: Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego.

Zadania realizowane w ramach projektu grantowego są zgodne z zakresem z § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

7. Minimalne wymagania: Zadaniami wybranymi przez Radę mogą być tylko te, które podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzyskały ocenę końcową wynoszącą co najmniej 6 punktów.

8. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

  • Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i obiektów służących integracji

9. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

1) Cel ogólny 2: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego Solnej Doliny

2) Cel szczegółowy 2.1: Poprawa dostępności i stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej oraz obiektów służących integracji i aktywizacji

3) Przedsięwzięcie 2.1.1: Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji

4) Wskaźniki: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i obiektów służących integracji – 9 szt.

10. Miejsce i tryb składania wniosków:

Grantobiorcy składają wnioski o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w formie dokumentu papierowego (spięte w teczkach lub skoroszytach) oraz w 2 egzemplarzach wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego, bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę pisemnie upoważnioną) w biurze LGD ul. Kościelna 5, pokój nr 15, 62-650 Kłodawa, w terminie wskazanym w ogłoszeniu – od poniedziałku do piątku, w godz.: 9.00 – 14.00.

Do wniosku o powierzenie grantu dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o powierzenie grantu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o powierzenie grantu wraz z instrukcją wypełnienia, wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu wraz z instrukcją wypełniania, wzór formularza umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru zadania przez LGD, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji zadania w ramach LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia  „Solna Dolina” i na stronie internetowej LGD: www.solnadolina.eu,

Dodatkowe informacje

Informacje na temat naboru i warunków udzielenia wsparcia oraz doradztwo indywidualne w ramach przygotowania wniosku o powierzenie grantu świadczone jest w biurze LGD, ul. Kościelna 5, pokój nr 15, 62-650 Kłodawa.

Informacji telefonicznych udzielają:

Beata Mruk, tel.: 603 994  142

Magdalena Fabiniak, tel.: 603 994  142

I. Wniosek i załączniki:

1) Formularz wniosku o powierzenie grantu (wersja 1z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu 

3) Formularz umowy o powierzenie grantu (wersja 1z)

4) Formularz wniosku o rozliczenie grantu (wersja 1z)

5) Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu (wersja 1z)

6) Sprawozdanie merytoryczne

II. Pozostałe:

1) Kryteria oceny formalnej

2) Kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”,  w tym zgodności z Programem – część ogólna i szczegółowa

3) Kryteria oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru

4) Procedura naborów wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 06/2015/2z.

5) Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych  nr 07/2015/2z.

6) Zasady wizualizacji zadań grantowych Stowarzyszenia „Solna Dolina”