Przekazanie do stosowania zaktualizowanego formularza umowy o przyznaniu pomocy (8z) – 19.2_INNE_WŁASNE oraz aneksu do umowy

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 21 maja 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 42/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w załączeniu zamieszczamy formularz umowy.

Ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do formularza umowy, jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:

–        Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;

–        Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;

–        Załącznik nr 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa;

–        Załącznik nr 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa;

–        Załącznik nr 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Do nowego formularza umowy przestaje obowiązywać aneks zawierający zapisy związane z przepisami dotyczącymi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stosowne zapisy są już zawarte w przekazywanym formularzu.

Poniżej zamieszczamy również wersję elektroniczną wzoru formularza aneksu umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (do wersji 7z i wcześniejszych).

Tym samym, podobnie jak w przypadku nowego formularza umowy, nie będzie miał zastosowania już aneks do umowy zawierający zapisy związane z przepisami dotyczącymi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stosowne zapisy z ww. aneksu zostały zawarte w aktualnym wzorze formularza aneksu do umowy. Zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia wykonawczego 19.2, Samorząd Województwa złoży beneficjentom ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2.

Przesłane dokumenty zostały również opublikowane na stronach internetowych www.dprow.umww.pl oraz www.arimr.gov.pl.