Warsztat refleksyjny – próba podsumowania skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 28 stycznia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbył się warsztat refleksyjny, a jego motywem przewodnim były kwestie związane z wdrażaniem LSR: finansowa i rzeczowa realizacja LSR, ocena jakości projektów, kryteriów ich wyboru, wskaźników i procedur. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Wnioskodawcy oraz pracownicy biura. Kierownik biura p. Magdalena Fabiniak przedstawiła prezentację podsumowującą dotychczasową realizację LSR i działania podejmowane przez LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

Uczestnicy warsztatu mieli okazję zapoznać się z finansowym i rzeczowym poziomem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Na uwagę zasługuje fakt, iż Lokalna Grupa Działania osiągnęła poziom 100 % każdego ze wskaźników produktu, który został przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2018 oraz wykorzystała ponad 80% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016 – 2018. Nie było więc problemów z odpowiedzią na warsztatowe pytanie, czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą. Uczestniczący w spotkaniu Członkowie Rady pozytywnie wypowiadali się także o jakości ocenianych projektów zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Pani Magdalena Fabiniak przedstawiła wyniki ankiet sondażowych skierowanych do Beneficjentów i Wnioskodawców, dotyczących jakości stosowanych kryteriów wyboru operacji oraz procedur. Tylko jeden z respondentów ocenił kryteria jako trudne do interpretacji, niejednoznaczne, nieobiektywne, dyskryminujące, nieadekwatne do celów określonych w LSR i niedostosowane do realiów. Pozostali respondenci wysoko ocenili jakość kryteriów wskazując, iż nie sprawiły one problemu interpretacyjnego i są jasno i czytelnie wyjaśnione w opisie poszczególnych kryteriów. Uczestniczący w spotkaniu Członkowie Rady uznali, że kryteria pozwalają na wybór tych projektów, które w największym stopniu wpływają na realizację lokalnej strategii. Podobnego zdania byli Wnioskodawcy, którzy pozytywnie ocenili również „czytelność” i przyjazność procedur. Podczas warsztatu podnoszona była kwestia opóźnień w ocenie postępowań ofertowych i zamówień publicznych. Wnioskodawcy zwracali także uwagę na długi proces weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim, zarówno wniosków o przyznanie pomocy jak i wniosków o płatność. Warsztat skłonił także uczestników do refleksji nie tylko nad minionym okresem, dyskutowano również o przyszłości LIDERA i Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”.