XXXIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina”

W dniu 30 marca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXIX Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

  1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
  2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
  3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
  4. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
  5. Barański Tomasz – Skarbnik Zarządu
  6. Pochylski Marcin – Sekretarz Zarządu
  7. Bednarkiewicz Piotr – Członek Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków podjęło również uchwały o zatwierdzeniu Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2021 r.

W załączeniu sprawozdania, Raport z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2021 r i uchwały podjęte na XXXIX Walnym Zgromadzeniu Członków.