XXXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

W dniu 09 czerwca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXVI Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

  1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
  2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
  3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
  4. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
  5. Barański Tomasz – Skarbnik
  6. Jarecka Weronika – Sekretarz
  7. Głowacz Artur – Członek Zarządu
  8. Pochylski Marcin – Członek Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków podjęło również uchwały o zatwierdzeniu Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2019 r.

Wiceprezes – p. Magdalena Fabiniak przedstawiła zebranym informację o przyjętej przez Zarząd aktualizacji LSR Stowarzyszenia „Solna Dolina” będącej wynikiem przyznania bonusu w wysokości 550 000,00 zł. oraz o planowanych w II półroczu 2020 naborach wniosków w ramach RLKS w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej. 

W załączeniu sprawozdania, Raport z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2019 r i uchwały podjęte na XXXVI Walnym Zgromadzeniu Członków.