Formularze zmian umów w ramach poddziałania 19.2

Szanowni Państwo,

Zmianie uległy formularze umów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

  • z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
  • na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Przekazane przez ARiMR wzory aneksów aktualizują zapisy umów, zgodne ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), jakie znalazły się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) a także wytycznymi MRiRW z dnia 5 maja 2020 r. przekazanymi do Samorządów Województw przy piśmie znak: WPR.wao.510.30.2020.

Uprzejmie informujemy, iż w odniesieniu do umów już zawartych, aneksem mogą zostać wprowadzone zmiany na wniosek beneficjenta.

W związku z powyższym zalecamy Państwu zwrócenie się z pisemną prośbą do Samorządu Województwa Wielkopolskiego z prośbą o przygotowanie i podpisanie aneksów o niżej załączonej treści.

Aneks_19.2_Inne – Własne_02.06.2020

Aneks_19.2_premie_02.06.2020