Zaproszenie na XXXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić na XXXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 09 czerwca 2020 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

     W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego zostanie zachowany obowiązujący dystans społeczny oraz zapewniony płyn do dezynfekcji rąk.

Prosimy również o zabezpieczenie we własnym zakresie maseczek ochronnych.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 rok.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz z uchwałą.
 7. Podjęcie uchwały nr 1(110)/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały nr 2(111)/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu
  w roku 2019 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.
 9. Podjęcie uchwały nr 3(112)/2020 w sprawie zatwierdzenia Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2019 r.
 10. Podanie do wiadomości przyjętej przez Zarząd aktualizacji LSR Stowarzyszenia „Solna Dolina” będącej wynikiem przyznania bonusu w wysokości 550 000,00zł.
 11. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków.

W załączeniu projekty Uchwał: