Z ludźmi i dla ludzi! Taka jest nowa Strategia Wielkopolska 2030

Wielkopolski Sejmik przyjął Strategię rozwoju województwa do 2030 roku. Dokument jest swoistą mapą drogową dla Wielkopolski na najbliższe 10 lat!

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku została przyjęta podczas poniedziałkowej sesji. To najważniejszy dla samorządu województwa dokument planistyczny, który stanowi punkt odniesienia dla wszystkich działań rozwojowych na terenie Wielkopolski, w tym dla polityki przestrzennej województwa.

Strategia będzie mapą drogową dla Wielkopolski na najbliższe 10 lat. Cieszymy się z dużej aktywności społecznej w procesie jej przygotowania. Powstała bardzo otwarta i nowoczesna wizja dla Wielkopolski jako regionu europejskiego z ambicjami, który chce być konkurencyjny, głównie poprzez swój zrównoważony rozwój i zajmować dobrą pozycję na mapie regionów Polski i w Europie – mówi Marszałek Marek Woźniak.

Prace nad tym dokumentem trwały blisko dwa lata i przebiegały w niezwykle uspołecznionej formule. Odbyły się liczne konsultacje, w których mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i propozycje do tworzącego się dokumentu. W taki sposób wpłynęło 1300 projektów inwestycyjnych z całego województwa na kwotę ponad 46 mld zł, ale nie tylko! Równie aktywni byli ludzie młodzi (uczniowie i studenci), seniorzy, przedsiębiorcy czy przedstawiciele świata nauki…W sumie ponad 5 tys. osób (w różnej formule) wzięło udział w konsultacjach. Swoją cegiełkę dołożyli radni sejmikowi, którzy uczestniczyli w trzech warsztatach, zgłaszając ponad 80 uwag. 
W taki sposób, tzn. w oparciu o aktywny udział mieszkańców woj. wielkopolskiego – a nie „zza biurka urzędnika” – powstawała przyszła strategia. To był zwrot w stronę mieszkańców (konkretnych grup interesariuszy, liderów lokalnych), ale i przykład rzetelnego podejścia do planowania. Nie tylko dane statystyczne, ale przede wszystkim analiza oczekiwań mieszkańców stała u podstaw prac nad strategią. Efektem takiego podejścia jest nowa Strategia rozwoju woj. wielkopolskiego do 2030 roku, którą wczoraj przyjęli radni podczas kilkugodzinnej debaty. 
Jak zatem mamy się rozwijać przez najbliższą dekadę? Przede wszystkim strategia przedstawia nowoczesną wizję Wielkopolski, jako regionu otwartego, który ma ambicje i chce być konkurencyjnym (w Polsce i Europie), ale z drugiej strony, nie zapomina o obszarach mniej rozwiniętych (peryferyjnych), które wciąż nadrabiają swoje opóźnienia.
Wielopolska za 10 lata ma być, więc: przodująca w kraju, licząca się w Europie, spójna, dostępna terytorialnie, silna nowoczesną gospodarką, zapewniająca bardzo dobre warunki życia i wypoczynku swoim mieszkańcom. Taki kierunek myślenia jest opisany w czterech celach strategicznych. Pierwszy z nich mówi o wzroście gospodarczym bazującym na wiedzy mieszkańców, drugi o rozwoju społecznym opartym na zasobach materialnych i niematerialnych regionu, trzeci – zakłada rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Z kolei, w czwartym celu jest mowa o skutecznym i sprawnym zarządzaniu regionem.
Warto jednak pamiętać, że Strategia 2030 nie może być lekarstwem na wszystkie problemy rozwoju Wielkopolski. Nie jest ona także sumą potrzeb i działań lokalnych. Dobre planowanie strategiczne w regionie, to sztuka wyboru celów wspólnych, kluczowych dla regionu. I te cele są zawarte w przyjętym dokumencie. 
Oczywiście, pomysłów na rozwój Wielkopolski jest mnóstwo. Które z postulatów uda się zrealizować zależeć będzie w dużej mierze od środków unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027. Sygnały, jakie docierają z Brukseli są jednak niepokojące. Polska może otrzymać około 20 mld zł mniej, niż w obecnej perspektywie. Wielkopolska zostanie zakwalifikowana, jako region przejściowy. To dobrze i źle! Dobrze, – bo znakomicie wykorzystaliśmy wszystkie dostępne możliwości i osiągnęliśmy wyższy poziom rozwoju, a źle, ponieważ wciąż potrzeby rozwojowe są ogromne. Tak czy inaczej, Wielkopolska, jako region przejściowy, otrzyma mniej pieniędzy z UE, zmniejszy się również wysokość dofinansowania projektów. Trzeba, więc szukać nowych źródeł finansowania zadań ujętych w Strategii 2030. Np. ze środków budżetu państwa albo zagospodarowanie środków pochodzących z instrumentów zwrotnych. 
Strategia 2030 posłuży również do przygotowywania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla perspektywy finansowej po 2020 roku. Priorytety zamieszczone w strategii są ściśle związane z nowymi wyzwaniami UE, tj. ochrona klimatu, innowacje czy walka ze smogiem.