Zaproszenie na XLII sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić

na XLII sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 03 października 2023 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

Zgodnie z §18 pkt.3 statutu „W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony trzydzieści minut później tego samego dnia może skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych na nim członków”.

Walne Zgromadzenie Członków dokona wyboru Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2023-2027

PORZĄDEK OBRAD:                                                                          

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybranie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków w zakresie zmiany porządku obrad.
 4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania kadencyjnego Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” 
  w okresie sprawozdawczym od 01.10.2019r. do 30.09.2023r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania – głosowanie jawne.
 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 8. Wybór  Zarządu i Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Solna Dolina” na nową kadencję 2023-2024 (podjęcie stosownych uchwał) – głosowania tajne.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie  Walnego Zgromadzenia Członków.

Projekty uchwał: