Zaproszenie na XXXV sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

Powiększ obraz

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić

na XXXV sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 01 października 2019 roku o godz. 14.00
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

Walne Zgromadzenie Członków dokona wyboru Prezesa,  Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2023 oraz  wyboru Członków Rady Stowarzyszenia.

                                                         Z poważaniem

                              Prezes Stowarzyszenia „Solna Dolina”

                                                       /-/ Magdalena Bawej

PORZĄDEK OBRAD:                                                                          

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
  2. Wybranie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
  3. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków w zakresie zmiany porządku obrad.
  4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Przedstawienie sprawozdania kadencyjnego Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”  w okresie sprawozdawczym od 01.10.2015r. do 30.09.2019r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania – głosowanie jawne.
  7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  8. Wybór  Zarządu i Prezesa, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” na nową kadencję 2019-2023 (podjęcie stosownych uchwał) – głosowania tajne.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie  Walnego Zgromadzenia Członków.

Projekty uchwał: