Konsultacja zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020

Powiększ obraz

Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji powoływany przez Zarząd, dokonał ewaluacji własnej LGD i przygotował „Raport z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” wraz z rekomendacjami zmian zapisów w LSR.

Zgodnie z Procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 04/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku rozpoczynamy proces konsultacji  proponowanych  zmian. Jednocześnie zapraszamy na spotkania konsultacyjne w dniu 27.02.2017 roku, godz. 10.00 – Świetlica Wiejska w Grzegorzewie oraz w dniu 28.02.2017 roku, godz. 10.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

W załączeniu „Raport z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” oraz rekomendowane przez Zespół ds. Monitoringu i Ewaluacji zmiany.

Prosimy Państwa o włączenie się w proces aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Prosimy o zgłaszanie  uwag do dnia 7 marca 2017 roku, osobiście w biurze Stowarzyszenia: Kłodawa, ul. Kościelna 5/15 lub mailowo: solnadolina@wp.pl.  za pomocą zamieszczonego Formularza  proponowanych zmian w LSR LGD „Solna Dolina”.

Raport Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji_02.02.2017-II.pdf

LSR na lata 2014_2020 – zmiany do konsultacji.pdf

Załącznik nr 1 do Procedury Aktualizacji LSR.docx