Aktualności

Konferencji pt. “Turystyka Wiejska- Nauka-Edukacja- Praktyka”

Więcej o: Konferencji pt. “Turystyka Wiejska- Nauka-Edukacja- Praktyka”

W dniach 9-10 czerwca Stowarzyszenie Solna Dolina, reprezentowane przez  Panią Prezes- Magdalenę Bawej uczestniczyło w Konferencji pt. “Turystyka  Wiejska- Nauka-Edukacja- Praktyka”.

Konferencja była okazją do podsumowania dwudziestu lat kształcenia w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Była również możliwością wymiany doświadczeń z pracownikami innych uczelni wyższych, szkół średnich oraz ośrodków prowadzących szeroko rozumianą działalność edukacyjną w tym zakresie.
Spotkanie przyczyniło się do wzajemnego poznania, integracji i współpracy środowisk. Tematyka Konferencji dotyczyła ujęcia  teoretycznego i praktycznego rozważanej problematyki w zakresach:
–        edukacji na poziomach średnim i wyższym w turystyce wiejskiej i agroturystyce,
–        edukacji nieformalnej w turystyce wiejskiej i agroturystyce,
–        doradztwa w turystyce wiejskiej i agroturystyce,
–        innowacyjności w turystyce wiejskiej i agroturystyce,
–        przedsiębiorczości w turystyce wiejskiej i agroturystyce,
–        roli parków narodowych i krajobrazowych w edukacji w turystyce wiejskiej i agroturystyce,
–        obszarów przyrodniczo cennych w turystyce wiejskiej i agroturystyce
–        marketingu w turystyce wiejskiej i agroturystyce.

Więcej “Konferencji pt. “Turystyka Wiejska- Nauka-Edukacja- Praktyka””

Konferencja Centralnego Łuku Turystycznego

Więcej o: Konferencja Centralnego Łuku Turystycznego

W dniu 14 czerwca 2016 roku Stowarzyszenie “Solna Dolina” wzięło udział w konferencji zorganizowanej przez Centralny Łuk Turystyczny. Tematem wiodącym były możliwości pozyskania środków finansowych na tworzenie szlaków.  Dyskutowano także o sposobach i narzędziach promocji lokalnej organizacji. Na zakończenie uczestnicy zwiedzili Kłodawską  Podziemną Trasę Turystyczną.

Więcej “Konferencja Centralnego Łuku Turystycznego”

Informacje dla przyszłych Wnioskodawców działań realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020

Szanowni Mieszkańcy naszego obszaru!

W drugim półroczu 2016 roku planujemy rozpocząć ogłaszanie naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Plakat informacyjny

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi zasad finansowania projektów,
które będą realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020

Infrastruktura rekreacyjna, kulturalna i turystyczna

Podejmowanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej

Projekty grantowe

VI Wielopokoleniowe Spotkanie Powiatowe “Chodak 2016”

“Tam idź, gdzie słyszysz śpiew. Tam ludzie serca mają. Źli ludzie wierzaj mi – nigdy nie śpiewają” – C.K. Norwid 

W dniu 5 czerwca przedstawiciele naszego stowarzyszenia wzięli udział w Wielopokoleniowym Spotkaniu Powiatowym “Chodak 2016” , w ramach którego odbył się przegląd dorobku artystycznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Chodowie oraz II Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów.

DSC08805

Więcej “VI Wielopokoleniowe Spotkanie Powiatowe “Chodak 2016””

SZKOLENIE LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

W dniu 30 maja 2016 r. w Małachowie – Szemborowicach w siedzibie Stowarzyszenia Światowid Wielkopolska Sieć Lokalnych Grup Działania zorganizowała szkolenie dla pracowników LGD-ów z Wielkopolski. Program szkolenia obejmował zagadnienia dot.:
• działania 19.4 koszty bieżące – analizy wniosku, umowy i wniosku o płatność,
• działania 19.2 – trybu konkursowego – odpowiedzialność LGD, wniosku, dodatkowych dokumentów,
• projektów grantowych

DSC02921_M

Więcej “SZKOLENIE LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA”

Rozpoczynamy rekrutację do projektu “Wiek to nie bariera – międzypokoleniowe spotkania z aktywnością”

 

 

Zdjęcie loga i tekst

Stowarzyszenie „Solna Dolina”
Informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do Projektu:
Wiek to nie bariera – międzypokoleniowe spotkania z aktywnością
Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

 Rekrutacja będzie prowadzona w terminie: od 17 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami należy dostarczyć do: Biura Projektu przy ul. Dąbskiej 17, pokój nr 13, 62-650 Kłodawa, 

e-mail: solnadolina@wp.pl
tel.: 603 99 41 42

W ramach Projektu oferujemy:

Warsztaty/spotkania:

 • Spotkanie z lekarzem i specjalistą ds. żywienia – czerwiec 2016, 90 seniorów, 2 – godzinne  spotkanie z lekarzem oraz 2 – godzinneh spotkanie ze specjalistą d/s żywienia
 • Warsztaty ze zdrowego żywienia – czerwiec/lipiec 2016, 3 grupy po 30 seniorów: każda grupa po 2 warsztaty x 5 godz.,
 • Warsztaty nordic-walking – lipiec/sierpień 2016, 2 grupy po 23 seniorów, każda grupa po 4 warsztaty x 3 godz.,
 • Warsztaty Fitness– lipiec/sierpień 2016, 2 grupy po 22 seniorów, każda grupa po 4 warsztaty x 3godz.,
 • Warsztaty w zakresie opieki nad osobami starszymi– sierpień 2016, grupa: 30 dzieci i młodzieży –  2 warsztaty x 4 godz.,
 • Warsztaty komputerowe – październik/listopad 2016, 5 grup po 18 seniorów, każda grupa po 2 warsztaty x 4 godz.,

Wycieczki:

 • Trzy wyjazdy grupowe 2-dniowe do Wrocławia i Kotliny Kłodzkiej – wrzesień 2016, każdy wyjazd x 43 osoby w tym 40 uczestników + 3 opiekunów. Każdy z seniorów może wziąć udział w jednym wyjeździe.

Spotkania integracyjne:

 • Rozgrywki międzypokoleniowe – sierpień 2016, 2 grupy po 60 osób w tym 45 seniorów oraz 15 dzieci i młodzieży,
 • Rajd rowerowy – wrzesień/październik 2016, 60 osób w tym 40 seniorów, 20 dzieci i młodzieży,
 • Spotkanie integracyjne – listopad 2016, 120 osób w tym  90 seniorów oraz 30 dzieci i młodzieży
Udział w projekcie jest bezpłatny!

W przypadku dużej liczby zgłoszeń Realizator Projektu dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji pod warunkiem uprzedniego umieszczenia informacji o tym fakcie za pośrednictwem stron internetowych oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie biura Projektu. Zgłoszenie do udziału w Projekcie będzie odbywać się na podstawie wypełnionej przez uczestnika deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz Karty wyboru szkoleń/warsztatów i form wyjazdowych. W przypadku osób niepełnoletnich – warunkiem przystąpienia do Projektu jest pisemna zgoda obojga rodziców/prawnych opiekunów na udział w Projekcie.

O zakwalifikowaniu się do Projektu decydować będzie spełnienie następujących warunków:
      1.  mieszkańcy z terenu działania Stowarzyszenia „Solna Dolina”
      2. przynależność do jednej z grup:
              dzieci i młodzież
              dorośli 60+.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i dostarczenie do Organizatora deklaracji uczestnictwa – osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora lub pocztą tradycyjną. O kolejności na liście rekrutacyjnej decyduje skuteczne doręczenie deklaracji do Organizatora.

O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje kolejność dokonywanych zgłoszeń.
Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane będą na listę rekrutacyjną według daty ich wpływu.

Zgłoszenia na podstawową listę rekrutacyjną będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestników. Zgłoszenia, które wpłyną po uzyskaniu określonej liczby uczestników będą rejestrowane na liście rezerwowej. Zgłoszenia, które wpłyną po zakończeniu rekrutacji zostaną złożone do akt Projektu bez rozpatrzenia.
Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur.

Dodatkowe informacje pod nr tel. : 603 99 41 42

W załączeniu do pobrania:

REGULAMIN rekrutacji

Formularz zgloszeniowy DLA SENIORA

Formularz zgloszeniowy DLA SENIORA

Formularz zgłoszeniowy dla osoby małoletniej

Formularz zgłoszeniowy dla osoby małoletniej

Formularz zgloszeniowy młodzieży pełnoletniej

Formularz zgloszeniowy młodzieży pełnoletniej

Obszar działania LGD

Stowarzyszenie „Solna Dolina” w Kłodawie powstało w oparciu o art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634). Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 11 września 2007 r. i otrzymało numer KRS 0000288207. Lokalna Grupa Działania jest stowarzyszeniem „specjalnym” posiadającym osobowość prawną. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie może używać nazwy „Stowarzyszenie „Solna Dolina”.

Obszar Lokalnej Grupy Działania “Solna Dolina”

Obszar „Solnej Doliny” zlokalizowany jest w centralnej Polsce, we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Obejmuje sześć gmin, w tym 3 miejsko-wiejskie: Dąbie, Kłodawa i Przedecz oraz 3 wiejskie: Chodów, Grzegorzew i Olszówka. Gminy te należą do wschodniej części powiatu kolskiego. Obszar LGD o powierzchni 568 km2 zamieszkuje 37 801 mieszkańców.

Gminy Członkowskie

Gmina Chodów

Gmina Dąbie

Gmina Grzegorzew

Gmina Kłodawa

Gmina Olszówka

http://www.przedecz.net/

 

 

Powiat_kolski-gminy_mapka

Do góry