Podsumowanie skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – warsztat refleksyjny

W dniu 25 lutego 2020 roku w Bistro „Solniczka” w Kłodawie odbył się warsztat refleksyjny. Uczestniczyli w nim Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji, Wnioskodawcy oraz pracownicy biura. Kierownik biura p. Magdalena Fabiniak przedstawiła prezentację podsumowującą dotychczasową realizację LSR i działania podejmowane przez LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

Uczestnicy warsztatu w oparciu o przygotowane przez pracowników biura zestawienia zapoznali się z  finansowym  i rzeczowym poziomem  realizacji LSR. W dyskusji uczestników przewijały się bardzo pozytywne wypowiedzi dotyczące skuteczności wdrażania LSR oraz osiągniętych wyników. „Solna Dolina” otrzymała w roku 2019 bonus w wysokości 550 000,00 zł, jako nagrodę za realizację LSR i osiągnięcie tzw. „kamieni milowych”. Środki przeznaczone zostały na podjęcie działalności gospodarczej. Kierownik biura p. Magdalena Fabiniak poinformowała zebranych o kolejnym otrzymanym bonusie, również w wysokości 550 000,00 zł., który także trafi do mieszkańców naszego obszaru, chcących podjąć działalność gospodarczą. W tej sytuacji nie było więc problemów z odpowiedzią na warsztatowe pytanie, czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą.

Warsztat skłonił uczestników do refleksji nad przyszłością LEADERA oraz Lokalnej Grupy Działania, które nie tylko przyczynia się do budowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich, ale także pobudza zaangażowanie społeczności lokalnej i pozwala na lepsze wykorzystanie społecznego kapitału.